Acta Ethnologica Danubiana 2012, Az Etnológiai Központ Évkönyve 14.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Acta-2012-01
Elérhető: Raktáron
9.00€

Lehetséges választások

Évkönyvünk – amellett, hogy elsősorban a szlovákiai magyar tájak népi kultúrájának kutatási eredményeiről ad számot – nyitva áll a Duna-medence népeinek népi kultúráit bemutatni kívánók előtt is. A komáromi Etnológiai Központ kutatási prioritásaival összhangban kiemelten foglalkozunk a szakrális néprajz szerteágazó kérdéskörével, hiszen a néprajznak ez az ága mind magyar, mind szlovák vonatkozásban az egyik legelhanyagoltabb területnek számít. Hangsúlyos szerepet szánunk továbbá az interetnikus kapcsolatok kutatási eredményeinek a bemutatásának, valamint a különféle jelenkutatási és változásvizsgálatok prezentálásának is.

ISBN 978-80-89249-61-9

Tartalom:

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK – ŠTÚDIE, MATERIÁLY – ABHANDLUNGEN, MITTEILUNGEN

GAŠPARÍKOVÁ, VIERA: A szlovák prózai szövegfolklór a múltban és ma - Slovenská ľudová próza v minulosti a v súčasnosti (Zhrnutie) - Die slowakische Volksprosa in der Vergangenheit und heute (Zusammenfassung)
VOIGT VILMOS: Németországból, Ausztrián keresztül Magyarországra. Grimm hatás a magyar népmesére - Z Nemecka cez Rakúsko do Uhorska. Grimmovský vplyv na maďarskú ľudovú rozprávku (Zhrnutie) - Aus Deutschland über Österreich nach Ungarn. Der Grimmsche Einfluss auf das ungarische Volksmärchen (Zusammenfassung)
BALOGH-MAJOR CSILLA: Príspevky k porovnávaciemu výskumu slovenských a maďarských ľudových rozprávok - Adalékok a szlovák és magyar népmesék összehasonlító vizsgálatához (Összefoglalás) - Some additional information to the comparative studies about Slovak and hungarian folktales (Summary)
AGÓCS ATTILA: Jegyzetek a gömöri cigányság varázsmeséinek interetnikus vonatkozásaihoz - Poznámky k interetnickým kontextom čarovných rozprávok gemerských
Rómov (Zhrnutie) - Bemerkungen zu den interethnischen Aspekten der Zaubermärchen der Zigeuner in Gemer (Zusammenfassung)
VAS KINGA: Fehérlófia és a mese morfológiája - Morfológia maďarskej ľudovej rozprávky „Fehérlófia” (Zhrnutie) - Die Morphologie des ungarischen Volksmärchens „Fehérlófia” (Zusammenfassung)
L. JUHÁSZ ILONA: Trauung und Hochzeit im Friedhof. Beiträge zum jüdischen Volksglauben - Sobáš a svadba na cintoríne. Príspevok k židovskej ľudovej viere (Zhrnutie) - Esküvő és lakodalom a temetőben. Adalékok a zsidó néphithez (Összefoglalás)
SZILÁGYI ZSÓFIA JÚLIA: A boldogasszonyi kálváriahegy - Der Kalvarienberg von Frauenkirchen (Zusammenfassung) - Kalvária vo Frauenkirchen (Zhrnutie)
BENDÍKNÉ SZABÓ MÁRTA: Emlékjelek és szakrális kisemlékek Szetén - Pamätné znaky a malé sakrálne pamiatky v Kubáňove (Zhrnutie) - Erinnerungszeichen und sakrale Kleindenkmäler in Szete/ Kubáňovo (Zusammenfassung)
KLAMÁR ZOLTÁN: Szakrális kisemlékek a Galga mentén. A katolikusok vallásos tájszervező és tájhasználó tevékenysége - Malé sakrálne pamiatky v povodí rieky Galga. Činnosť katolíkov v oblasti formovania a využívania priestoru (Zhrnutie) - Sakrale Kleindenkmäler entlang der Galga. Zur landschaftsmarkierenden und -strukturierenden Glaubenspraxis der katholischen Einwohnerschaft (Zusammenfassung)
SILLING ISTVÁN: A Bácska legrégebbi kápolnái. Legendák, mondák, igaz történetek, dokumentumok vallomásai - Najstarije kapele u Bačkoj. Na osnovu legendi, predanja, tzv. istinitih priča i pisanih dokumenata (Rezime) - Die ältesten Kapellen der Batschka. Auskunft der legenden, Sagen, der wahren Geschichten und Dokumente (Zusammenfassung)

KÖNYVISMERTETÉSEK, ANNOTÁCIÓK – RECENZIE, ANOTÁCIE – BESPRECHUNGEN, ANOTATIONEN

Botík, Ján: Dolnozemskí Slováci. Tri storočia vysťahovaleckých osudov, spôsobu života a identity Slovákov v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Bulharsku (Liszka József)
Deáky Zita: „Jó kis fiúk és leánykák”. A kisgyermekkor történeti néprajza Magyarországon (Bárth Dániel)
Droppová, Ľubica–Krekovičová, Eva: Počujte panny, aj vy mládenci… Letákové piesne zo slovenských tlačiarní. (Liszka József)
Ethnologia Slovaca et Slavica 34 (Liszka József)
Hlôšková, Hana: ed. Stretnutie s rozprávkou. Pohľad do života a diela etnologičky PhDr. Viery Gašparíkovej, DrSc. (Liszka József)
Janich, Nina: Werbesprache. Ein Arbeitsbuch (Dóra Lócsi)
L. Juhász Ilona: Rítusok, jelek, szimbólumok. Tanulmányok az összehasonlító folklorisztika köréből (Koncz Klaudia)
Kerezsi Ágnes: Az uráli népek néprajza (Baranyovics Borisz)
Lakatos Menyhért: Füstös képek (Baranyovics Borisz)
Novotný, Jiří–Secká, Milena–Sedlická, Kateřina–Woitsch, Jiří: Český lid. Etnologický časopis 1946–2000. Bibliografie (Liszka József)
Soós Sándor: „Kontár ujjak faragdálták, de nem a kontár áhítat…” Út menti szakrális emlékek. Esztergom-Budapesti Egyházmegye. Dunakanyar–Pilis (Csonka Ákos)
Tóth, Ágnes: Rückkehrer nach Ungarn 1946–1950. Erlebnisberichte ungarndeutscher Vertriebener (Csilla Schell–Michael Prosser-Schell)
Uther, hans-Jörg: Handbuch zu den „Kinder- und Hausmärchen” der Brüder Grimm. Entstehung–Wirkung–Interpretation (Liszka József)
Villányi Péter: Mácsai huncutságok (Klamár Zoltán)

KRÓNIKA – KRONIKA – CHRONIK

LISZKA JÓZSEF: iga Gyula hatvanadik születésnapjára
VOIGt VILMOS: Rákosi60@neprajz.hu
LISZKA JÓZSEF: „Porozumenie zmyslu života – nášho vlastného i tých druhých...“ Rozhovor s prof. Martou Botikovou, vedúcou Katedry etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského - „Az élet értelmének megértése – a sajátunkat és a másokét is beleértve” - Beszélgetés Marta Botiková professzorasszonnyal, a pozsonyi Comenius - Egyetem Bölcsészettudományi Kara Etnológiai és Kultúrantropológiai tanszékének vezetőjével
ŠIMEKOVÁ, LINDA: Oslavy na pôde najstaršej katedry etnológie na Slovensku
PROSSER-SCHELL, MICHAEL: Vom triglav bis zum Ararat: Symbolische Kristallisationsphänomene der Naturwelt in ehemaligen Siedlungsregionen mit Deutschen im östlichen Europa.
L. JUHÁSZ ILONA: Forum Hungaricum III. Nemzetiségek és kisebbségek a Duna–Kárpátok régióban (Komárom, 2012. október 18–20.)
BARANYOVICS BORISZ: A közép-európai folklorisztika időszerű kérdései (Komárom, 2012. november 9–10.)
LUKÁCS LÁSZLÓ: Soňa Švecová magyar kitüntetése

IN MEMORIAM

JAKUBÍKOVÁ, KORNÉLIA: Za Prof. PhDr. Jánom Komorovským, CSc. (1924–2012)
GECSE ANNABELLA: Szabó László tanár Úr emlékére (1939–2012)

A kötet szerzőinek címjegyzéke – Adresy autorov – Adressen der Verfasser