Acta Ethnologica Danubiana 2006–2007, Az Etnológiai Központ Évkönyve 8–9.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Acta-2007-01
Elérhető: Raktáron
8.96€

Lehetséges választások

Fórum Intézet, Somorja 2007. 280 p. (magyarul, németül, szlovákul, angolul)

ISBN: 978_80_89249-14-5

Évkönyvünk – amellett, hogy a szlovákiai magyar tájak népi kultúrájának eredményeiről is számot ad – nyitva áll a Duna-medence népeinek népi kultúráit bemutatni kívánók előtt. Az Etnológiai Központ kutatási prioritásaival összhangban kiemelten foglalkozunk a szakrális néprajz szerteágazó kérdéskörével, hiszen a néprajztudomanynak ez az ága mind a magyar, mind a szlovák néprajz egyik legelhanyagoltabb területei közé tarotzik. Hangsúlyos szerepet szánunk továbbá az interetnikus kapcsolatok kutatása eredményeinek bemutatásának, valamint a különféle jelenkutatási és változásvizsgálatok prezentálásának.

Tartalom:

Tanulmányok – Štúdie – Abhandlungen
Walter Hartinger:
Kisemlékek az idő sodrában – Procesy premien malých sakrálnych pamiatok (Zhrnutie) – Flurdenkmäler im Wandel der Zeit (Zusammenfassung)
Liszka József: A szakrális kisemlékek kutatása a közép–európai térségben – Výskum malých sakrálnych pamiatok v stredoeurópskom regióne (Zhrnutie) – Erforschung sakraler Kleindenkmäler in der mitteleuropäischen Region (Zusammenfassung)
Grynaeus Tamás: Sacralis kisemlék–kutatás Magyarországon – Výskum malých sakrálnych pamiatok v Maďarsku (Zhrnutie) – Erforschung der sakralen Kleindenkmäler in Ungarn (Zusammenfassung)
Bődi Erzsébet: A szabadban álló szakrális kisemlékek kutatása Lengyelországban. A 20. század első feléig – Výskum malých sakrálnych pamiatok v Poľsku (Zhrnutie) – Erforschung der sakralen Kleindenkmäler in Polen (Zusammenfassung)
Szacsvay Éva: Kegyes adományok: tipológia és topográfia. A bánffyhunyadi templom térszimbolikájához – Pietne dary: typológia a topografia. Priestorová symbolika bánffyhunyadského kostola (Zhrnutie) – Milde Gaben: Typologie und Topographie. Raumsymbolik der Bánffyhunyader Kirche (Zusammenfassung)
L. Juhász Ilona: A háború jelei – Znaky vojny (Zhrnutie) – Zeichen des Krieges (Zusammenfassung)
Pusko Gábor: Az ágyú, mint az etnikai töltetű szimbolikus térfoglalás eszköze. Esettanulmány, Tornalja – Delo, ako prostriedok symbolického obsadenia priestoru etnického charakteru (Zhrnutie) – Delo, ako prostriedok symbolického obsadenia priestoru etnického charakteru (Zusammenfassung)
Viga Gyula: Premeny vo využívaní krajiny v Medzibodroží – A táj hasznosításának változásai a Bodrogközben (Összefoglalás) – Changing Patterns of Land–Use in the Bodrogköz Region (Abstract)
Silling István: Jegyzetek a Dél–Alföld agrárkultuszáról – Poznámky k agrárnemu kultu na južnej časti Dolnej zeme (Zhrnutie) – Beiträge zum Agrarkult im südlichen Teil der Großen Tiefebene (Zusammenfassung)
Andreas Schriefer: Szlovákok, németek és magyarok – Vita és kiegyezés a forradalom korában. Egy pillantás a
Pressburger Zeitungra és mellékletére – Slováci, Nemci a Maďari – polemika a vyrovnanie v období revolúcie r. 1848. Pohľad na Pressburger Zeitung a jeho prílohu (Zhrnutie) – Slowaken, Deutsche und Madjaren – Streit und Ausgleich im Zeitalter der Revolution. Ein Blick in die Pressburger Zeitung und ihre Beilagen (Zusammenfassung)
Liszka József: A cseregyerek–rendszerről – kissé másképpen – O výmene detí – trochu ináč (Zhrnutie) – Über den Kinderaustausch – ein bißchen anders (Zusammenfassung)

Közlemények – Materiály – Mitteilungen

Schleicher Vera: Egy közép–európai életút: ami elbeszélhető és ami nem – Nedokončený príbeh jednej rodiny v strednej Európe (Zhrnutie) – Eine unbeendete Familiengeschichte in Mittel–Europa (Zusammenfassung)
Roland Graf: Egy Volto Santo–ábrázolás, mint határbéli kisemlék – Vyobrazenie Volto Santo ako drobná sakrálna plastika (Zhrnutie) – Eine Volto Santo–Darstellung als Flurdenkmal (Zusammenfassung)

Könyvismertetések, Annotációk – Recenzie, Anotácie – Besprechungen, Anotationen

Krónika – Kronika – Chronik

A szakrális kisemlékek tanulmányozásáról (Voigt Vilmos)
Állíttatott keresztinyi buzgóságbul... Dél–Szlovákiai szakrális kisemlékek (Szacsvay Éva)
Jelek a térben – Konferencia szakrális és nemzeti jeleinkről (Komárom, 2006. október 27.) (L. Juhász Ilona)
Szilágyi István (1938–2005) (Liszka József)

A kötet szerzőinek címjegyzéke – Adresy autorov – Adressen der Verfasser