Acta Ethnologica Danubiana 2008–2009, Az Etnológiai Központ Évkönyve 10–11.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Acta-2009-01
Elérhető: Raktáron
9.00€

Lehetséges választások

Fórum Kisebbségkutató Központ, Somorja 2009, 288 p. (magyarul, németül, szlovákul, angolul)

ISBN: 978-80-89249-30-5

Évkönyvünk – amellett, hogy elsősorban a szlovákiai magyar tájak népi kultúrájának kutatási eredményeiről ad számot – nyitva áll a Duna-medence népeinek népi kultúráit bemutatni kívánók előtt is. A komáromi Etnológiai Központ kutatási prioritásaival összhangban kiemelten foglalkozunk a szakrális néprajz szerteágazó kérdéskörével, hiszen a néprajznak ez az ága mind magyar, mind szlovák vonatkozásban az egyik legelhanyagoltabb területnek számít. Hangsúlyos szerepet szánunk továbbá az interetnikus kapcsolatok kutatási eredményeinek a bemutatásának, valamint a különféle jelenkutatási és változásvizsgálatok prezentálásának is.

Tartalom:

SCHARFE, MARTIN: „Árpádházi Szent Ezsébet és lelkiatyja, Marburgi Konrád, 1230”. Nyomozások és feltételezések a kép keletkezési körülményeit illetően – „Die hl. Elisabeth und ihr geistliche Zuchtmeister Konrad von Marburg, 1230”. Recherchen und Mutmaßungen zum Entstehungszusammenhang des Bildes (Zusammenfassung) – „Svätá Alžbeta a jej duchovný otec, Konrad z Marburgu, 1230”. Pátrania a domnienky ohľadne súvislostí pri vzniku obrazu
BOTÍK, JÁN: Tátra-alji vidék egy angol festő-házaspár műveiben – Podtatranský kraj v dielach anglických maliarov (Zhrnutie) – High Tatras region in the art of English painters (Summary)
DOMONKOS OTTÓ: Novšie pramene k zvykom tovarišov: kupovanie mena – Namenkauf – A kovácslegények szokásainak újabb forrásai: névvétel – Namenkauf (Összefoglalás) – New Resources for Studying the Traditions of Smith Men-Servants: Purchase of Names – Namenkauf (Summary)
BÁRTH DÁNIEL: On the border of Western and Eastern Christianity. The co-existence and conflicts of religions in Southern Hungarian Bácska in the 18th century – A nyugati és a keleti kereszténység határán. Vallási együttélés és konfliktusok a dél-magyarországi Bácskában a 18. században (Összefoglalás) – Na hraniciach západného a východného kresťanstva. Konfesionálne spolužitie a konflikty v južnouhorskej Báčke v 18. storočí
L. JUHÁSZ ILONA: Út menti halálhelyjelek Dél-Szlovákiában. Tipológia, funkció, kultusz – Prícestné označenia úmrtia na južnom Slovensku (Zhrnutie) – Totengedenken am Straßenrand in der Süd-Slowakei. Typologie, Funktion, Kult (Zusammenfassung)
SPIEKER, IRA: „Der Kuli arbeitet billig und willig…” Saisonarbeiter um 1900 in Mitteleuropa zwischen wirtschaftlichem Kalkül und sozialer Diffamierung – „A kuli olcsón és jól dolgozik.” Idénymunkások 1900 körül Közép-Európában a gazdasági kalkulációk és a szociális rágalmak kereszttüzében (Összefoglalás) – „Kuli pracuje lacno a dobre…” Sezónny robotníci okolo r. 1900 v strednej Európe medzi hospodárkymi kalkuláciami a sociálnym osočovaním
LOZOVIUK, PETR: A reálszocializmus mint a néprajzkutatás tárgya – Etnologie a studium tzv. reálného socializmu (Shrnutí) – Ethnologie und das Studium des so genannten Realsozialismus (Zusammenfassung)
SIMON ATTILA: Zwangsmigration tschechischer und slowakischer Ansiedler nach dem Ersten Wiener Schiedsspruch – Nútená migrácia českých a slovenských kolonistov po viedenskej arbitráži (Zhrnutie) – Cseh és szlovák telepesek kényszerű migrációja az első bécsi döntés után (Összefoglalás)
PUSKO GÁBOR: Bolgár kertészek Bejében – Bulharský záhradníci v Behynciach (Zhrnutie) – Bulgarische Gärtner in Behynce

Közlemények – Materiály – Mitteilungen

BARANYOVICS BORISZ: „…ha megyek az utcán, és itt a nevem, ott nevem…érted, nem?” Egy párkányi graffitis csoport kultúrájának vizsgálata
CSISZÁR ATTILA: „Gyermekkori mulatságok”. Gyermekvilág Komáromban a 19. század közepén

Könyvismertetések, Annotációk – Recenzie, Anotácie – Besprechungen, Anotationen

Krónika – Kronika – Chronik

Hagyomány – migráció – változás. A migrációs folyamatok hatása a szlovákiai magyarok népi kultúrájára. Az Etnológiai Központ tíz éve (Komárom, 2007. november 16.) (lj)
Gecse Annabella könyvéről (B. KOVÁCS ISTVÁN)
A hetvenéves Ján Botík köszöntése (PALÁDI-KOVÁCS ATTILA)
Szabó László 70 éves (GECSE ANNABELLA)
Társadalomkutató tudományos műhelyek a mai Magyarország szomszédságában I. (Szolnok, 2009. február 4.) (GECSE ANNABELLA)
A cigány kultúra néprajzi és történeti kutatása a Kárpát-medencében. Konferencia Bódi Zsuzsanna emlékére (Gödöllő, 2009. február 18–20.) (GECSE ANNABELLA)
„Colligite fragmenta!” – örökségvédelem Kárpátalján és a Felvidéken (Budapesten, 2009. május 6–9.) (L. JUHÁSZ ILONA)
Párbeszédek és találkozások. Konferencia a közép-európai többségi és kisebbség etnikumok kölcsönhatásairól (Bautzen, 2009. május 16–17.) (lj)
A szakrális kisemlékek digitalizálási lehetőségei (Komárom, 2009. május 29.) (L. JUHÁSZ ILONA)
Új helyen az Etnológiai Központ! (lj)
Észak-Nógrád interetnikus kutatása (Fülek, 2009. november 20–21.) (PUSKO GÁBOR)
Nyitra vidéki népballadák (KRIZA ILDIKÓ)
In Memoriam
Vargyas Lajos (1914–2007) (LISZKA JOZSEF)
Hoffmann Tamás (1931–2007) (LISZKA JOZSEF)
Géczi Lajos (1926–2008) (L. JUHÁSZ ILONA)

A kötet szerzőinek címjegyzéke – Adresy autorov – Adressen der Verfasser

Impressum