Acta Ethnologica Danubiana 2010, Az Etnológiai Központ Évkönyve 12.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Acta-2010-01
Elérhető: Raktáron
9.00€

Lehetséges választások

​Fórum Kisebbségkutató Intézet, Komárom – Somorja 2010, 216 p. (magyarul, németül, szlovákul, angolul)

ISBN: 978-80-89249-45-9

Évkönyvünk – amellett, hogy elsősorban a szlovákiai magyar tájak népi kultúrájának kutatási eredményeiről ad számot – nyitva áll a Duna-medence népeinek népi kultúráit bemutatni kívánók előtt is. A komáromi Etnológiai Központ kutatási prioritásaival összhangban kiemelten foglalkozunk a szakrális néprajz szerteágazó kérdéskörével, hiszen a néprajznak ez az ága mind magyar, mind szlovák vonatkozásban az egyik legelhanyagoltabb területnek számít. Hangsúlyos szerepet szánunk továbbá az interetnikus kapcsolatok kutatási eredményeinek a bemutatására, valamint a különféle jelenkutatási és változásvizsgálatok prezentálásának is.

Tartalom

TANULMÁNYOK – ŠTÚDIE – ABHANDLUNGEN

L. JUHÁSZ ILONA: Vaskatona, vaskorona, vasturul. A nemzeti áldozatkészség szobrai az első világháborúban – Železný vojak, železná koruna, železný turul. Sochy národnej obetavosti v prvej svetovej vojne (Zhrnutie) – Eiserner Soldat, eiserne Krone und eiserner Vogel. Die Statuen der nationalen Opferbereitschaft in der Zeit des Ersten Weltkrieges (Zusammenfassung)
DORIS WAGNER: Werbung unter dem Hakenkreuz – Reklám a horogkereszt árnyékában (Összefoglalás) – Reklama v tieni hákového kríža (Zhrnutie)
JAKOUBEK, MAREK: A „romabunözés” okairól – Příčiny „romské” kriminality (Shrnutí) – Causes of „Roma” criminality (Summary)
FILKÓ VERONIKA: Identitás, nyelvhasználat és vallási élet. Zemplén megye szlovákságának egyéni imádságrepertoárja, imaalkalmai – Identita, jazyk a náboženský život. Individuálny náboženský život a repertoár modlitieb zemplínskych Slovákov (Zhrnutie) – Identity, language and religious life. Individual religious life and prayer-repertoires of Slovaks of Zemplén county (Summary)
JÓZSEF LISZKA: Zur Ehre Gottes... oder? Errichtungsanlässe sakraler Kleindenkmäler – Állíttatott keresztínyi buzgóságbul? Adalékok a szakrális kisemlékek állíttatási okainak ismeretéhez (Összefoglalás) – Postavené z kresťanskej horlivosti? Príspevky k poznaniu dôvodov stavania malých sakrálnych pamiatok (Zhrnutie)
L. JUHÁSZ ILONA: Fotografia na pomníku ako médium uchovania lokálnej pamäti – Egy temetői fénykép szerepe a lokális emlékezetben (Összefoglalás) – Die Rolle eines grabfotos in der lokalen Erinnerung (Zusammenfassung)
LISZKA JÓZSEF: A teátrális körmenettol a kimerevített teátrumig. Kálvária-együttesek a Kisalföld szlovákiai részén – Vom Volks-Schauspiel zur „gefrorenen Passionsprozession”. Kalvarien-Anlagen in dem slowakischen Teil der Kleinen Tiefebene (Zusammenfassung) – Od teatrálnej procesie k zmeravenému teatrumu. Komplexy kalvárií v Podunajskej nížine (Zhrnutie)

KÖZLEMÉNYEK – MATERIÁLY – MITTEILUNGEN

BESZÉDES VALÉRIA: Kálváriák a Vajdaságban – Kalvarien-Anlagen in der Woiwodina (Zusammenfassung) – Kalvarije u Vojvodini (Rezime)
KLAMÁR ZOLTÁN: A jó pásztor Domonyban. Két szakrális kisemlék az evangélikus templomkertben – Dobrý pastier v Domonyi. Dve malé sakrálne pamiatky v evanjelickej kostolnej záhrade (Zhrnutie) – Der gute Hirte in Domony. Zwei sakrale Kleindenkmäler im evangelischen Kirchengarten (Zusammenfassung)
NAGY ABONYI ÁGNES: Zenta környéki archaikus népi imádságok – Archaische Volksgebete von der umgebung von Senta (Zusammenfassung) – Arhaiene narodne molitve iz Sente i njene okoline (Rezime)

KÖNYVISMERTETÉSEK, ANNOTÁCIÓK – RECENZIE, ANOTÁCIE – BESPRECHUNGEN, ANNOTATIONEN

KRÓNIKA – KRONIKA – CHRONIK

LISZKA JÓZSEF: „Amiről Voigt Vilmos nem tud, az nincs is…” A hetven éves Voigt Vilmos köszöntése. Budapest 2010. január 15.

HEILINGBRUNNER, BRIGITTE: 19.Internationale Tagung der Klein- und Flurdenkmalforscher in Kaschau. 21. Mai - 24. Mai 2010 

PROSSER-SCHELL, MICHAEL: Wechselwirkungen. Deutschsprachige Literatur und Kultur im regionalen und internationalen Kontext. Pécs/ Ungarn 9.-11. September 2010.

LUKÁCS LÁSZLÓ: A hetvenéves Paládi-Kovács Attila köszöntése

HANA HLÔŠKOVÁ: Milan Leščák jubiluje

LISZKA JÓZSEF: Hatvan éves a legdélebbi palóc! Silling István köszöntése. Szabadka 2010. október 16.

LISZKA JÓZSEF: Köszöntő sorok Lukács László hatvanadik születésnapja alkalmából

BOTÍKOVÁ, MARTA: Krátke spomínanie pri príležitosti životného jubilea Lukács Lászlóa

SCHELL CSILLA - MICHAEL PROSSER-SCHELL: László Lukács zum 60. Geburtstag


In Memoriam

LISZKA JÓZSEF: Soňa Kovačevičová (1921.12.12. - 2009.12.27.)

LISZKA JÓZSEF: Vajda László halálára

 

A kötet szerzőinek címjegyzéke - Adresy autorov - Adressen de Verfasser