Emlékkönyv Arany A. László tiszteletére

Cikkszám: ARANY-2007
Elérhető: Raktáron
11.62€

Lehetséges választások

Szerkesztette
Tóth Károly és Végh László
 
Arany A. László szövegeit gondozta 
Sándor Anna
 
Fordítás
Solymos Lívia
Szabómihály Gizella
Zeman László
 
Bibliográfia
Végh László
 
A fényképek feldolgozása
Kusy Ferenc

ISBN 9788089249107

Tartalom:
Előszó (Tóth Károly)
 
Tanulmányok
 
Simon Attila: Arany Albert László élete és kora
   A rozsnyói ifjúkor
   Tudományos pályájának kezdeti szakasza 
   A szlovákiai magyarok jogainak védője
   A Rozsnyói Járási Múzeum élén
   Súlyos betegen újból a nyelvészethez visszatalálva 
   Összegzés 
 
Vörös Ottó: A tudományszervező Arany
   Az (újra)felfedezés
   Találkozás a nyelvtudománnyal
   A tudományszervező munka kezdetei
   Az utolsó lehetőség 
 
Sándor Anna: Arany Albert László nyelvészeti tevékenységéről
   A szlovák nyelvjárások kutatója
   A kétnyelvűség-kutató
   A szlovákiai magyar nyelvjárások kutatója 
   A magyar nyelvrendszer szerkezeti előzményeinek kutatója
   Az elméleti fonológus 
 
Liszka József: Arany A. László néprajzi munkássága
  Találkozása(i) a néprajzzal
  Néprajzi publikációs tevékenysége
  Összegzés 
 
Bukovszky László: Arany Albert László és a Csehszlovákiai Magyar Népi Demokratikus Szövetség
   Arany A. László 1945 utáni sorsa
   Kapcsolata a Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetséggel
   Meghurcoltatása
   Per és ítélet
   Befejezés helyett 
 
Arany A. László művei
   
   Kolon nyelvjárásának fonológiai rendszere
   Bevezetés
     A logikai tárgy és cél
   A nyelv
     A) A nyelv és beszéd viszonya
     B) A nyelv alkati jellege
     C) A nyelv jelszerűsége és ábrázoló szerepe
     D) A nyelvi elemek ellentétrendszere és uralkodó szerkezeti jellege
   A nyelvészeti módszer és a nyelvjáráskutatás 
     A) A synchronikus és diachronikus módszer
     B) Az összehasonlító nyelvföldrajzi módszer
     C) A magyar nyelvjáráskutatás módszerei
     Kolon nyelvjárásának irodalma
   Fonológia
     I. Alapfogalmak 
        A) A jelentés-megkülönböztetı hangsajátságok
        B) A fonológiai egység: a fonéma
        C) A változatok 
        D) A fonéma értékelése
    II. A disztinktív ellentétek logikai rendszere az irodalmi nyelvben és Kolon nyelvjárásában
        A) A fonémarendszer és a fonémaérték viszonya
        B) Az ellentétek rendszere
        C) A korreláció 
    III. A disztinktív ellentétek fonológiai rendszere
        A) A disztinkíÌv hangsajátságok felosztása
        B) A magánhangzós hangsajátságok 
        C) Kolon nyelvjárásának jellegadó szerkezeti törvényszerűségei
        D) Kolon nyelvjárásának magánhangzós rendszere 
        E) A mássalhangzók sajátságai
        F) A prozódikus sajátságok
    IV. A fonémák kapcsolása
        A. A fonémák funkció-megoszlása
        B) Szokatlan fonémacsoportok
    V. A disztinktív ellentétek feloldása
        A) A szövegösszefüggés okozta feloldás
        B) A szövegközi érintkezésből származó feloldások Kolon nyelvjárásában 
    VI. A fonológiai statisztika
        A) A fonológiai elemek statisztikája
        B) A szókincs statisztikájának kérdése
   VII. A jelentéstani egységek elhatárolása 
        A) Pozitív határjelek 
        B) Negatív határjelek
   Függelék
        Morfonológia
        Irodalom
 
A kétnyelvűség jelenségeinek pszichológiai alapjai
 
Psychologické základy javov bilingvistických
 
Fondaments psychologiques des phénoménes bilinguistiques
 
A szlovákiai magyarság néprajza
 
Magyarság, népdal és népviselet
 
Trubetzkoy nyelvelméletének és fonológiájának lélektani és logikai alapja
   I. Trubetzkoy nyelvelméletének lélektani és logikai alapja 
   II. Trubetzkoy fonológiájának logikai alapja
 
Az ősmagyar nyelv szerkezetrendje és érvénytelenítése
 
Beszámoló a Šafárik Tudományos Társaság magyar bizottságának és a
pozsonyi Comenius Egyetemen működő magyar szeminárium 
tagjainak tevékenységéről
 
Zpráva o činnosti Maďarskej komisie jaz. odboru USŠ a členov
Maďarského seminára Univerzity Komenského v Bratislave
 
Gramatika jazyka slovenského (előszó és bevezető tanulmány)
 
Das Finnougrische und das Urungarische in der eurasischen Lautlandschaf
 
Zprávy o dialektologických štúdiách v Gemeri a v doline Slanskej
 
Striednice typu ä, ã v nárečí nižnoslanskom 
 
Axiomatische Probleme der Phonologie
 
A bal szélső
 
Arany A. Lászlóról szóló írások
 
Gunda Béla: Arany A. László: A szlovákiai magyarság néprajza
 
Tóth Ferenc: Emlékezés dr. Arany A. Lászlóra 
 
Sima Ferenc: Megemlékezés Arany A. Lászlóról 
 
Szépe György: Arany A. László 1909-1967
 
Kázmér Miklós: A csehszlovákiai magyar nyelvjáráskutatás 
 
Sándor Eleonóra: Utószó (Putz Éva:  A kolonyi lagzi újrakiadása 1989-ben)
 
Turczell Lajos: Kapcsolatom Arany A. Lászlóval
 
Ambrus Ferenc: Arany A. László
 
Vörös Ottó: Arany A. László csehszlovákiai magyar nyelvész munkásságáról 
 
Liszka József: Arany A. László és a szlovákiai magyar néprajzi kutatás
 
Király Péter: Arany A. László tudományos törekvései 
 
Sándor Anna: A koloni nyelvjárás változásai Arany A. László gyűjtése óta
 
Telekiné N. Ilona: Az Arany A. László által vizsgált jelenségek Kolon földrajzi neveiben
 
Motesiky Árpád: A tanár Úr
 
Sándor Anna: Emléktábla-avatás Arany A. László tiszteletére 
 
Krausz Zoltán: Már vártalak
 
Ambrus Ferenc: Arany A. László és Rozsnyó 
 
Krausz Tivadar: Háborús- és béke-bűnösök között (Interjú Krausz Zoltánnal)
 
Sándor Eleonóra: Hány igazság van? (Interjú Lipcsey Gyulával)
 
Szabómihály Gizella: Arany A. László kétnyelvűség-felfogása a mai 
nyelvtudomány tükrében
 
Szarka László: Kisebbségi önvédelem Csehszlovákiában. A Magyar Demokratikus Népi Szövetség 1945-1949
 
Kovács Ágnes: Kilencvenöt éve született Arany Adalbert László
 
Arany A. László bibliográfiája
   Művei
   Tanulmányok, közlemények, segédletek 
   Róla szóló írások, műveinek recepciója
   Lexikonok, enciklopédiák
 
Mutatók
   Személynévmutató
   Helynévmutató
   Képek és dokumentumok jegyzéke 
 
Zhrnutie
 
A kötet szerzői