Acta Ethnologica Danubiana 2013, Az Etnológiai Központ Évkönyve 15.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Acta-2013-01
Elérhető: Raktáron
9.00€

Lehetséges választások

Évkönyvünk – amellett, hogy elsősorban a szlovákiai magyar tájak népi kultúrájának kutatási eredményeiről ad számot – nyitva áll a Duna-medence népeinek népi kultúráit bemutatni kívánók előtt is. A komáromi Etnológiai Központ kutatási prioritásaival összhangban kiemelten foglalkozunk a szakrális néprajz szerteágazó kérdéskörével, hiszen a néprajznak ez az ága mind magyar, mind szlovák vonatkozásban az egyik legelhanyagoltabb területnek számít. Hangsúlyos szerepet szánunk továbbá az interetnikus kapcsolatok kutatási eredményeinek a bemutatásának, valamint a különféle jelenkutatási és változásvizsgálatok prezentálásának is.

ISBN 978-80-89249-69-5

Tartalom:

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK – ŠTÚDIE, MATERIÁLY – ABHANDLUNGEN, MITTEILUNGEN

BAUSINGER, HERMANN: Hamupipőke. A mesei jelképek problematikájához - Aschenputtel. Zum Problem der Märchen symbolik (Zusammefassung) - Popoluška. K problematike rozprávkových symbolov (Zhrnutie)
VAJDA, LÁSZLÓ: Über die Ethik in der Forschung - A kutatási etikáról... (Összefoglalás) - O etike výskumu (Zhrnutie)
 

A közép-európai folklorisztika időszerű kérdései c. nemzetközi konferencia előadásaiból
Z prednášok medzinárodnej konferencie Aktuálne otázky folkloristiky v strednej európe
Aus den Vorträgen der internationalen Tagung Aktuelle Fragen der Folkloristik in Mitteleuropa

VOIGT VILMOS: Az aktuális közép-európai terminátor a folklorisztikában - Aktuálny stredoeurópsky terminátor vo folkloristike - Der aktuelle Terminator in der ostmitteleuropäischen Folkloristik (Zusammenfassung)
KREKOVIČOVÁ, EVA: Aktuálne otázky stredoeurópskej folkloristiky - A közép-európai folklorisztika időszerű kérdései - Aktuelle Fragen der mitteleuropäischen Folkloristik (Zusammenfassung)
VEREBÉLYI KINCSŐ: A szokáskutatás lehetősége az európai etnológia keretében és azon túl - Možnosti výskumu obradového folklóru v rámci a nad rámec európskej etnológie (Zhrnutie) - Die Möglichkeit der Brauchforschung im Rahmen der europäischen ethnologie und darüber hinaus (Zusammenfassung)
BARNA GÁBOR: Boldog Margit szentté avatási ügye 20. századi levéltári forrásainak értelmezéséről - O výklade archívnych prameňov z 20. storočia v kanonizačnom procese blahoslavenej Margity (Zhrnutie) - Die Heiligsprechung der Seligen Margarethe – oder über die Auslegung zeitgeschichtlicher Archivmaterialien (Zusammenfassung)
MAGYAR ZOLTÁN: A történeti monda-hagyomány klasszifikációs lehetőségei a recens folklórgyűjtések tükrében - Tradícia historických povestí v zrkadle recentných folkloristických výskumov. Metóda a terminológia - Klassifizierungsmöglichkeiten der geschichtlichen Volkssagentradition im Spiegel der rezenten Folkloresammlungen
L. JUHÁSZ ILONA: „Terepkutatás“ az interneten – módszerek és lehetőségek. A Halloween példája - „Terénny“ výskum na internete – metódy a možnosti. Príklad Halloween (Zhrnutie)  - „Feldforschung“ im internet – Methoden und Möglichkeiten. Das Beispiel Halloween (Zusammenfassung)
UHLÍKOVÁ, LUCIE: Tradice a perspektivy etnomuzikologického bádání na brněnském akademickém pracovišti - A cseh Tudományos Akadémia etnológiai intézete brünni osztálya etnomuzikológiai kutatásainak hagyományai és kilátásai (Összefoglalás) - Traditionen und Aussichte der ethnomusikologischen Forschung in der akademischen einrichtung in Brno (Zusammenfassung)
FROLCOVÁ, VĚRA: Etnomuzikologie, slavistika a mezioborová hymnologie. K možnostem integrovaného bádání o lidové písni z české a středoevropské perspektivy  - Etnomuzikológia, szlavisztika és tudományközi himnológia. A cseh népdalkutatás integrált kutatásának lehetőségei közép-európai perspektívában (Összefoglalás) - Ethnomusikologie, Slawistik und interdisziplinäre Hymnologie. Zu Möglichkeiten integrierter Volksliedforschung aus tschechischer und mitteleuropäischer Perspektive (Zusammenfassung)
BYDŽOVSKÁ, IVA: Internetová knihovna kramářských tisků Špalíček - „Špalíček“. A ponyvanyomtatványok digitális adatbázisa (Összefoglalás) - „Špalíček” – Die Prager Online-Bibliothek der Bänkelsangliteratur (Zusammenfassung)
HLÔŠKOVÁ, HANA: Fenomén autenticity v kontextoch folklorizmu - A hitelesség jelensége a folklorizmus kontextusában (Összefoglalás) - Das Phänomen der Authentizität im Kontext des Folklorismus (Zusammenfassung)
KLAMÁR ZOLTÁN: A folklorizmus mint társadalmi jelenség tudományos értelmezése a délszláv térségben - Folklorizmus ako spoločenský fenomén a jeho vedecká interpretácia v juhoslovanskom priestore (Zhrnutie) - Der Folklorismus als gesellschaftliches Phänomen und seine wissenschaftliche Rezeption im südslawischen Raum (Zusammenfassung)
LISZKA JÓZSEF: Színpadtól a múzeumig. egy szlovákiai magyar népi kultúra megkonstruálására tett kísérletek - Od javiska po múzeu. Pokusy skonštruovania ľudovej kultúry Maďarov  na Slovensku (Zhrnutie) - Auf der Bühne und im Museum. Konstruktionsversuche einer Volkskultur für die Ungarn in der Slowakei (Zusammenfassung) 

KÖNYVISMERTETÉSEK, ANNOTÁCIÓK – RECENZIE, ANOTÁCIE – BESPRECHUNGEN, ANOTATIONEN
 
Gerndt, Helge: Wissenschaft entsteht im Gespräch. Dreizehn volkskundliche Porträts (Liszka József)
Glässer Norbert szerk.: Óbecse a polgárosodás útján (Klamár Zoltán)
Híd 77, 2013/10 (Klamár Zoltán)
Hlôšková, Hana–Pospíšil, Ivo–Zelenková, Anna ed.: Slavista Jiří Horák  kontexte literatúry a folklóru I–II. (Liszka József)
Jahrbuch für Europäische Ethnologie. (L. Juhász Ilona)
Jõeste, Kristi–Ehin, Kristiina: Kirjatud teekond (Pomozi Eda)
Miskolczy Ambrus: „Tiszta forrás” felé… Közelítések Bartók Béla és a Cantata profana világához (Tóth Piroska Anna)
Nebojszki László: A katymári Vodica. Uõ.: Szakrális kisemlékek Katymáron (Verebélyi Kincsõ)
Tari Lujza: Szlovákiai magyar népzene (Voigt Vilmos)
 
KRÓNIKA – KRONIKA – CHRONIK
 
LISZKA JÓZSEF: A hatvan éves B. Kovács istván köszöntése
ÖRSI JULIANNA: The Place and Role of the Family in Local Society. Interdisciplinary conference in Szolnok
SZABÓ ANIKÓ: Fiatal néprajzkutatók és kulturális antropológusok konferenciája (Topolya, 2013. szeptember 7.)
L. JUHÁSZ ILONA: Emlékezet – történelmi tudat – marginalizáció – identitás (Prága, 2013. szeptember 23–24.) 
–lj– : Forum Hungaricum iV. (ilók, 2013. október 9–13.)
KLAMÁR ZOLTÁN: Kultúra és identitás interetnikus közegben (Temesvár, 2013. november 21–23.)
 
IN MEMORIAM
 
SZALAY OLGA: Ág Tibor búcsúztatása 
 
A kötet szerzői – Zoznam autorov – Liste der Verfasser