Acta Ethnologica Danubiana 2014, Az Etnológiai Központ Évkönyve 16.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Acta-2014-01
Elérhető: Raktáron
9.00€

Lehetséges választások

Évkönyvünk – amellett, hogy elsősorban a szlovákiai magyar tájak népi kultúrájának kutatási eredményeiről ad számot – nyitva áll a Duna-medence népeinek népi kultúráit bemutatni kívánók előtt is. A komáromi Etnológiai Központ kutatási prioritásaival összhangban kiemelten foglalkozunk a szakrális néprajz szerteágazó kérdéskörével, hiszen a néprajznak ez az ága mind magyar, mind szlovák vonatkozásban az egyik legelhanyagoltabb területnek számít. Hangsúlyos szerepet szánunk továbbá az interetnikus kapcsolatok kutatási eredményeinek a bemutatásának, valamint a különféle jelenkutatási és változásvizsgálatok prezentálásának is.

ISBN 978-80-89249-72-5

Tartalom:

 

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK – ŠTÚDIE, MATERIÁLY – ABHANDLUNGEN, MITTEILUNGEN

 

LISZKA JÓZSEF: A Szentháromság ikonográfiája a szlovákiai Kisalföld szakrális kisemlékein - Ikonografia Svätej Trojice na drobných sakrálnych pamiatkach na Podunajskej nížine (Zhrnutie) - Die Ikonographie der Dreifaltigkeit an den sakralen Kleindenkmälern im slowakischen Teil der Kleinen Tiefebene (Zusammenfassung)

BENDÍKNÉ SZABÓ MÁRTA: A palásti Babba-kápolna - Babba kaplnka v Plášťovciach (Zhrnutie) - Die Babba-Kapelle in Palást (Zusammenfassung)

NOVÁK LÁSZLÓ FERENC: Alsó-Ipoly népe a 18. században - Ľud dolného Poiplia v 18. storočí (Zhrnutie) - Die Bevölkerung der unteren Eipel im 18. Jahrhundert (Zusammenfassung)

VIGA GYULA: Niekoľko historicko-etnologických charakteristík k obchodnému ruchu v Zemplínskej župe v 18-20. storočí - Zemplén vármegye 18-20. századi forgalmának néhány jellemzője (Összefoglalás) - Charakteristika des Verkehrs und Warenaustausches des Komitat Zemplén im 18-20. Jahrhudert (Zusammenfassung)

L. JUHÁSZ ILONA: A naptári ünnepek és az első világháború. Adalékok a húsvéti ünnepkörhöz - Výročné sviatky a prvá svetová vojna. Príspevok k veľkonočnému zvykosloviu (Zhrnutie) - Die Kalenderfeste und der Erste Weltkrieg. Zusätze zum Osterfestkreis (Zusammenfassung)

HORBULÁK ZSOLT: Pöstyén magyar emlékei - Maďarské pamitky v Piešťanoch (Zhrnutie) - Spuren der ungarischen Vergangenheit in der Stadt Pistian (Zusammenfassung)

VATAŠČIN PÉTER: Egy ormánsági törpefalu, Kemse település- és közösségvizsgálata - Výskum dediny a komunity v obci Kemse, drobnej osady v Ormánságu (Zhrnutie) - Dorfforschung in dem Zwergdorf Kemse, einer Ortschaft in Ormánság (Zusammenfassung)

NAGY, MELINDA - CSÁKYOVÁ, VERONIKA - MENDE, BALÁZS GUSZTÁV - OMELKA, RADOSLAV - BAUEROVÁ, MÁRIA: Východiskový materiál na izoláciu historickej DNA - Source materials for the isolation of ancient DNA (Summary)  - Alapanyagok az archaikus DNS izolálásához (Összefoglalás)

 

TUDOMÁNYTÖRTÉNET - DEJINY VEDY - WISSENSCHAFTSGESCHICHTE

 

BOGATIRJOV, PJOTR GRIGORJEVICS: A karácsonyfa Kelet-Szlovákiában. A néprajzi tényekben bekövetkezett funkcióváltás strukturális kutatásának kérdéséhez - Vianočný stromček na východnom Slovensku. K otázke štrukturálneho výskumu zmien funkcií v národopisných javoch (Zhrnutie) - Der Weihnachtsbaum in der Ost-Slowakei. Zur Frage der strukturellen Erforschung des Funktionswandels ethnographischer Fakten (Zusammenfassung)

 

KÖNYVISMERTETÉSEK, ANNOTÁCIÓK - rECENZIE, ANOTÁCIE - BESPRECHUNGEN, ANOTATIONEN

Czégényi Dóra-Keszeg Vilmos-Pozsony Ferenc szerk.: Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt és György V. Imola-Keszeg Vilmos-Tekei Erika szerk.: A néprajztudomány története. Intézmények, kutatók, kutatások (Keszeg Vilmos) ; Gyökeres György-Ozogány  Ernő: Tejfalusi dőrejárás (Liszka József) ; Haman, Brigitte: Der Erste Weltkrieg. Wahrheit und Lüge in Bildern und Texten (L. Juhász Ilona) ;  Hedwig, Andreas szerk.: Die Brüder Grimm in Marburg (Liszka József) ; Patka, Marcus G. Hrsg: Weltuntergang. Jüdisches Leben und Sterben im Ersten Weltkrieg. (L. Juhász Ilona) ; Rad vojvodanskih muzeja (Klamár Zoltán) ; Silling István: Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban (Liszka József) ; Vajda András: Az írás és az írott szó hatalma. Az írás a mindennapokbban egy Maros megyei településen (Molnár Eszter) ; Végh József: Nepomuki Szent János tisztelete Nyugat-Nógrádban (Liszka József) ; Voigt Vilmos: A folklorisztika alapfogalmai (Liszka József) 

 

KRÓNIKA - KRONIKA - CHRONIK

 

KLAMÁR ZOLTÁN: Harkai Imre emlékezete - emlékülés a Toplolyai Múzeumban (Bácstopolya, 2014. január 10.)

KLAMÁR ZOLTÁN: Az identitás megnyilvánulási formái a 21. század kezdetén (kishegyes, 2014. február 21-22.)

L. JUHÁSZ ILONA: Az Etnológiai Központ bemutatkozása a Néprajzi Múzeumban (Budapest, 2014. március 27.)

LISZKA JÓZSEF: A Magyar Néprajzi Társaság megalapítása 125. évfordulója (Budapest, 2014. május 14.)

KLAMÁR ZOLTÁN: 80 éves az ELTE Néprajzi Intézete (Budapest, 2014. május 20.)

LISZKA JÓZSEF: A folklorisztika helyzete és perspektívái a Kárpát-medencében (Vác, 2014. május 23-24.)

LISZKA JÓZSEF: XI. Ipoly Menti Találkozások (Ipolyság, 2014. júnuis 5-7.)

KLAMÁR ZOLTÁN: Közösségek és eurorégiós szellemi kulturális örökség - nemzetközi konferencia (Arad, 2014. június 20.)

L. JUHÁSZ ILONA: 21. Nenzetközi Kisemlékkutató konferencia (Oberammergau, 2014. június 26-29.)

LISZKA JÓZSEF: Brücke zum Wunderbaren. Von Wallfahrten und Glaubensbildern. Ausdrucksformen der Frömmigkeit in Ostbayern  (Regensburg, 2014. április 15. - 2014. november 2.)

KLAMÁR ZOLTÁN: A család és a munka a Duna-Tisza közén élők körében (Baja, 2014. július 17-18.)

L. JUHÁSZ ILONA: Két kiállításról: Vojna z druhej strany (Pozsony, 2014. május 13.); "Népeimhez" - Történetek a nagy háborúból (Pozsony, 2014. augusztus 13.)

AGÓCS ATTILA: A füleki pálmától a világhírű kakasig. Új állandó kiállítás nyílt a Füleki Városi Múzeumban (Fülek, 2014. augusztus 15.9

BENDÍK BÉLA: XII. Ipoly-nap (Ipolyság, 2014. augusztus 16.)

L. JUHÁSZ ILONA-LISZKA JÓZSEF: Dvaja o tom istom... - Ketten ugyanarról... Sakrálne stavby a pamiatky Žitného ostrova. Fotografie. Egyházi építmények és emlékhelyek a Csallóközben. Fényképek. (Komárno/Komárom, 2014. szeptember 17.)

KLAMÁR ZOLTÁN: Határok, határmentiség a Kárpát-medencében (Budapest, 2014. szeptember 18.)

LISZKA JÓZSEF: Nyelvi, kulturális és társadalmi átalakulások mint a migrációs folyamatok következményei. Gesellschaftliche sprachliche und kulturelle Wandlungen im Zuge von Migrationsprozessen (Veszprém, 2014. szeptember 25-27.)

CSANDA GÁBOR: A Fórum Kisebbségkutató Intézet és az Etnológiai Központ estje (Fülek, 2014. október 3.)

 

JUBILEUM

 

LISZKA JÓZSEF: A 70 éves Jung Károly köszöntése

KLAMÁR ZOLTÁN: Jung Károly 70 éves. Jegyzetek a köszöntésről és az ünnepeltet köszöntő Híd folyóirat 88. évfolyamának 6. számáról

 

IN MEMORIAM

 

VEREBÉLYI KINCSŐ: Kovács Ákos (1943-2014)

HLÔŠKOVÁ, HANA: Bohuslav Beneš 81927-20149

LISZKA JÓZSEF: A. Kis Béla (1954-2014)

A kötet szerzői - Zoznam autorov - Liste der Verfasser