Acta Ethnologica Danubiana 2015, Az Etnológiai Központ Évkönyve 17.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Acta-2015
Elérhető: Raktáron
14.00€

Lehetséges választások

Évkönyvünk – amellett, hogy elsősorban a szlovákiai magyar tájak népi kultúrájának kutatási eredményeiről ad számot – nyitva áll a Duna-medence népeinek népi kultúráit bemutatni kívánók előtt is. A komáromi Etnológiai Központ kutatási prioritásaival összhangban kiemelten foglalkozunk a szakrális néprajz szerteágazó kérdéskörével, hiszen a néprajznak ez az ága mind magyar, mind szlovák vonatkozásban az egyik legelhanyagoltabb területnek számít. Hangsúlyos szerepet szánunk továbbá az interetnikus kapcsolatok kutatási eredményeinek a bemutatásának, valamint a különféle jelenkutatási és változásvizsgálatok prezentálásának is.

ISBN 978-80-89249-86-2

Tartalom:

 

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK – ŠTÚDIE, MATERIÁLY – ABHANDLUNGEN, MITTEILUNGEN

BÁRTH JÁNOS: A lengyelfalvi eset. Néprajzi szemléletű történeti életkép egy 18. századi székely faluról - Prípad z obce Lengyelfalva. Obraz života jednej sedmohradskej obce v 18. stor. z národopisného aspektu (Súhrn) - Der Fall von Lengyelfalva. Historisches Lebensbild aus ethnographischer
Sicht von einem Szeklerdorf aus dem 18. Jahrhundert (Zusammenfassung)

L. JUHÁSZ ILONA: Mementá holokaustu. Pamätné objekty venované šoa na Slovensku s dôrazom na územia pripojené k Maďarsku v r. 1938 - Az emlékezés jelei. A holokauszt dél-szlovákiai mementói (Összefoglalás) - Die Zeichen der Erinnerung. Mahnmale des Holocaust in der Südslowakei
(Zusammenfassung)

MARX MÁRIA: Műszövés Őriszentpéteren a 19–20. század fordulóján - Umelecké tkáčstvo v maďarskom meste Őriszentpéter na prelome 19.–20. storočia (Súhrn) - Die Kunstweberei in Őriszentpéter an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhunderts
(Zusammenfassung)

VIGA GYULA–VISZÓCZKY ILONA: A bodrogközi borról és a mai borünnepről  - O víne z Medzibodrožia a o dnešných vínnych slávnostiach (Súhrn) - Über den Wein aus Bodrogköz und über Weinfeste in unserer Gegenwart (Zusammenfassung)

LISZKA JÓZSEF: Von der Bühne zum Museum. Konstruktionsversuche einer ungarischen Volkskultur in der Slowakei - Színpadtól a múzeumig. Egy szlovákiai magyar népi kultúra megkonstruálására tett kísérletek (Összefoglalás) - Od javiska po múzeum. Pokusy konštruovania ľudovej kultúry Maďarov na Slovensku (Súhrn)

 KÖZLEMÉNYEK –  MATERIÁLY– MITTELLUNGEN


BENDÍKNÉ SZABÓ MÁRTA: Százd szakrális kisemlékei - Malé sakrálne pamiatky v Sazdiciach (Súhrn) - Sakrale Kleindenkmäler und Andenken in Százd (Zusammenfassung)

BUDAY PÉTER–CSUTHY ANDRÁS: Nagycétény és Nemespann szakrális kisemlékei és egyéb emlékjelei - Malé sakrálne a ďalšie pamiatky obcí Veľký Cetín a Paňa (Súhrn) - Die sakralen Kleindenkmäler und andere Erinnerungszeichen in Nagycétény und Nemespann (Zusammenfassung)

KLAMÁR ZOLTÁN: Nepomuki Szent János váci szobrainak története és ikonográfiája - História svätého Jána Nepomuckého vo Vacove (Súhrn) - Geschichte und Ikonographie der Waitzener Johannes-Nepomuk-Statuen (Zusammenfassung)

KEMÉNY ATTILA:  A töki templom festett famennyezete - Maľovaný strop kostola v obci Tök (Súhrn) - Die bemalte Holzdecke der Kirche in Tök (Zusammenfassung)

PABLY, SASKIA–SCHELL, CSILLA: Budaörsi kitelepítettek levelei Bonomi Jenőnek. A levélváltások gyakoriságára vonatkozó néhány adat elemzése - Briefe der Heimatvertriebenen aus Budaörs an Eugen/Jenő Bonomi. Auswertung einiger Daten zur Häufigkeit des Briefwechsels (Zusammenfassung)  - Listy vysídlencov z Budaörsu Eugenovi Bonomimu (Súhrn)

KÖNYVISMERTETÉSEK, ANNOTÁCIÓK –  RECENZIE, ANOTÁCIE – BESPRECHUNGEN, ANNOTATIONEN

Ellwanger, Karen–Hauser, Andrea–Meiners, Jochen (Hg.): Trachten in der Lüneburger Heide und im Wendland (Liszka József); Gráfik Imre: Határtalanul. Határon innen és túl (Pusztay János); Holló István: Ne sírj, Apa! (L. Juhász Ilona); Krel, Aleksandar: Mi smo Nemci.  Etnički identitet pripadnika nemačke nacionalne manjine u Vojvodini na početku 21. veka (Vataščin Péter); Luffer, Jan: Katalog českých démonologických pověstí (Liszka József); Maczkó Mária–Rónai Lajos: „Rózsát ültettem a gyalogútra…” Galga menti népdalok (Klamár Zoltán); Novák László Ferenc főszerk.: Hódmezővásárhely néprajza 1–2. (–lj–); Pavićević, Aleksandra (szerk.): Religija, religioznost i savremena kultura. Od mističnog do (i)racionalnog i vice versa (Vataščin Péter); Radović, Srđan: Beogradski odonimi (Vataščin Péter);  Scholl-Schneider, Sarah: Mittler zwischen Kulturen. Biographische Erfahr ungen tschechischer Remigranten nach 1989 (–lj–); Uther, Hans-Jörg: Deutscher Märchenkatalog. Ein Typenverzeichnis (Liszka József)

KRÓNIKA – KRONIKA – CHRONIK

DANTER IZABELLA: Musaeum Hungaricum. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja. Konferencia, tanulmánykötet és vándorkiállítás - Musaeum Hungaricum. Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Konferencia, zborník a putovná výstava

VATAŠČIN PÉTER: Confronting with the Self, Confronting with the Other. Is Reconciliation Possible in the Balkans? Suočavanje sa sobom, suočavanje sa drugim. Da li je moguće pomirenje na Balkanu? (Belgrád, 2014. október 30–31.)

VATAŠČIN PÉTER: Naučno istraživanje migracija u Srbiji: problemi i inicijative – okrugli stol (Belgrád, 2014. december 8.)

VOIGT VILMOS: A kulturális örökségek szemiotikája – az eredetiségtől a modern közzétételig (Isztambul, 2015. május 8–9.)

GRÄBER, HANNA LENA – OBERMÜLLER, ALEXANDRA – OSSE, JOHANNA – SCHWARK, JOSEPHINE – SEIDLER, HANNAH KATINKA – TROTT, ADAM RUEBSAAT: Interkonfessionelle und ethnische Dynamiken in der Slowakei. Unsere Exkursion nach Komorn im Mai 2015

LISZKA JÓZSEF: Két tudományos tanácskozás Freiburgban

LISZKA JÓZSEF: „Hegyet hágék, lőtőt lépék…” Konferencia Erdélyi Zsuzsanna néprajztudós emlékére (Balassagyarmat, 2015. november 3–4.)

KLAMÁR ZOLTÁN: Népszokások – mentés másként (Topolya, 2015. november 14.)


KÖSZÖNTŐK – JUBILEUM – WÜRDIGUNGEN


KLAMÁR ZOLTÁN: Juhász Antal nyolcadik x-e

PROSSER-SCHELL, MICHAEL: Walter Hartinger zum 75. Geburtstag 

KLAMÁR ZOLTÁN: Attila 75

LISZKA JÓZSEF: Egy házaspár jubileumára. Verebélyi Kincső és Voigt Vilmos köszöntése

KLAMÁR ZOLTÁN: Barna Gábor 65 éves

KLAMÁR ZOLTÁN: Tudományunk Pistije 65 éves

LISZKA JÓZSEF: Tri prvé dámy súčasnej slovenskej etnológie. Zdravica Marte Botikovej, Izabelle Danterovej a Hane Hlôškovej)  A mai szlovákiai néprajz három nagyasszonya. Marta Botiková, Danter Izabella és Hana Hlôšková köszöntése

LISZKA JÓZSEF: A termésbetakarító. Szubjektív sorok Klamár Zoltán hatvanadik születésnapjára

IN MEMORIAM


VOIGT VILMOS: Dégh Linda emlékezete (1918–2014)

LISZKA JÓZSEF: Friedrich Karl Azzola (1931–2014)

LISZKA JÓZSEF: Egy átutazó emlékére. Körmendi Géza elment (1929–2015)

SILLING ISTVÁN: Elment az imádságos asszony. Emléksorok Erdélyi Zsuzsanna halálára

SZARKA LÁSZLÓ: Ilyés Zoltán (1968–2015)


A kötet szerzői – Zoznam autorov – Liste der Verfasser