Acta Ethnologica Danubiana 2017, Az Etnológiai Központ Évkönyve 18-19.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Acta-2017
Elérhető: Raktáron
14.00€

Lehetséges választások

Évkönyvünk – amellett, hogy elsősorban a szlovákiai magyar tájak népi kultúrájának kutatási eredményeiről ad számot – nyitva áll a Duna-medence népeinek népi kultúráit bemutatni kívánók előtt is. A komáromi Etnológiai Központ kutatási prioritásaival összhangban kiemelten foglalkozunk a szakrális néprajz szerteágazó kérdéskörével, hiszen a néprajznak ez az ága mind magyar, mind szlovák vonatkozásban az egyik legelhanyagoltabb területnek számít. Hangsúlyos szerepet szánunk továbbá az interetnikus kapcsolatok kutatási eredményeinek a bemutatásának, valamint a különféle jelenkutatási és változásvizsgálatok prezentálásának is.

ISBN 978-80-89249-95-4

Tartalom:


TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK - ŠTÚDIE, MATERIÁLY - ABHANDLUNGEN, MITTEILUNGEN

VOIGT VILMOS: Magyar néprajz - magyar nemzetrajz? A kezdetektől az első világháborúig - Maďarský národopis - maďarská národná charakterológia? Od počiatkov po prvú svetovú vojnu (Resumé) - Ungarische Ethnographie - eine ungarische Nationalkunde? Vom Anfang bis zum Ersten Weltkrieg (Zusammenfassung)

VEREBÉLYI KINCSŐ: Das Gespräch in Handlungsrahmen - Beszéd a cselekvés keretében (Összefoglalás) - Hovor v rámci činnosti (Resumé)

SCHELL CSILLA: "Egy magyarul megfogalmazott levél vétele töltött el csodálkozással..." A Budai hegyvidékről kitelepítettek levelezésnyelvének választásához (Egy dokumentáció előmunkálatai) - "Es wunderte mich, einen in ungarischer Sprache geschriebenen Brief bekommen zu haben..." Zur Wahl der Sprache in Briefen von Vertriebenen aus dem Ofner Bergland (Vorarbeiten zu einer Dokumentation) (Zusammenfassung) - "Uvidilo ma doručenie po maďarsky písaného listu..." K výberu korešpondenčného jazyka vysťahovaných z oblasti Budínskych vrchov (Predvýskum jednej dokumentácie) (Resumé)

BÓLYA ANNA MÁRIA: Dionüszosz utazásai. Kereszténység előtti elemek a macedón és szlovák hagyomány téli alakoskodó ünnepeiben - Dionýzove putovania. Predkresťanské prvky v macedónskej a slovenskej tradícii zimných obradových hier (Resumé) - Die Reisen des Dionysos. Vorchristliche Elemente in den winterlichen Verkleidungszeremonien der mazedonischen und slowakischen Tradition (Zusammenfassung)

RISKÓ KATA: Cigányzene városon és falun. Kapcsolatok a hagyomány különböző rétegei között - Rómska hudba v meste a na dedine. Kontakty medzi rôznymi úrovňami tradície (Resumé) - Zigeunermusik in der Stadt und auf dem Land. Beziehungen zwischen verschiedenen Traditionsschichten (Zusammenfassung)


KÖZLEMÉNYEK - MATERIÁLY - MATERIALIEN

LISZKA JÓZSEF: Dokumentácia malých sakrálnych pamiatok vo Výskumnom centre európskej etnológie v Komárne - A szakrális kisemlékek dokumentációja a komáromi Etnológiai Központban (Összefoglalás) - Dokumentation der sakralen Kleindenkmale im Forschungszentrum für Europäische Ethnologie in Komorn (Zusammenfassung)

BENDÍK MÁRTA: A három Túr szakrális kisemlékei - Malé sakrálne pamiatky troch Túroviec (Resumé) - Die sakralen Kleindenkmale der drei Thurs (Zusemmanfassung)

PSENÁK EMESE: Párkány környéke szakrális kisemlékei - Malé sakrálne pamiatky v okolí Štúrova (Resumé) - Die sakralen Kleindenkmale in der Umgebung von Párákny/Štúrovo (Zusammenfassung) 

TURCSÁNYI DÁNIEL: Bély község szakrális kisemlékei - Malé sakrálne pamiatky obce Biel (Resumé) - Die sakralen Kleindenkmale der Gemeinde Bély (Zusammenfassung)

KLAMÁR ZOLTÁN: Ájtatos híveknek adakozásából... A szakrális térfoglalás kisemlékei Magyarkanizsán - Zo zbierok zbožných veriacich... Malé sakrálne pamiatky ako prostriedok ovládnutia verejného priestoru v meste Kaniža (Resumé) - Gespendet von frommen Gläubigen... Kleindenkmale der sakralen Raumeroberung in Kaniža (Zusammenfassung)


KÖNYVISMERTETÉSEK, ANNOTÁCIÓK - RECENZIE, ANOTÁCIE - BESPRECHUNGEN, ANNOTATIONEN

Bartha Elek szerk.: A néprajztudomány professzora (Majdán János); Csorba Béla: Ez olyan mondás. Szólások, szóláshasonlatok, közmondások, helyzetmondatok és más állandósult szókapcsolatok Temerinből (Klamár Zoltán); Fehér Viktor: Szokáskutatás Verbicán. Az egyházaskériek születési, házasságkötési és temetkezési szokásai (Klamár Zoltán); Heppner, Harald--Zalaznik, Mira (Hg.): Provinz als Denk- und Lebensform. Der Donau-Karpatenraum im langen 19. Jahrhundert (Prosser-Schell, Michael); Horváth Csaba--Imre Lászlóné--Majdán János--Varga Gábor szerk.: Ezerarcú vasút (Varga Balázs); Hoyer, Jennifer: Die Tracht der Fürstin. Maria Anna zu Schaumbirg-Lippe und die adalige Trachtenbegeisterung um 1900 (Liszka József); Kiliánová, GAbriela--Zajonc, Juraj: 70  rokov Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied (Hana Hlôšková); Kovács Mária: Volt egyszer egy Ustorka (Klamár Zoltán); Raffai Judit: Mesemondók és mesetípusok. Értekezés a vajdasági magyar mesemondásról (Klamár Zoltán); Silling Léda: Piacok, vásárok, emberek. Néprajzi tanulmányok a Vajdaságból (Vataščin Péter); Silling István--Hágen Ádám szerk.: Nyugat-Bácska kollégium (Klamár Zoltán); Szigethi András: A szellem anyajegyei -- Lermontovtól Ulickajáig (Cs. Jónás Erzsébet) 


KRÓNIKA - KRONIKA - CHRONIK

L. JUHÁSZ ILONA - LISZKA JÓZSEF összeáll.: Az Etnológiai Központ 20 éve. Kronológia

L. JUHÁSZ ILONA összeáll.: Az Etnológiai Központ belső munkatársainak szakmai bibliográfiája (1997-2017)

DANTER IZABELLA: A galántai régió hagyományos népi kultúrája. A Galántai Honismereti Múzeum új állandó néprajzi kiállítása - Tradičná ľudová kultúra galantského regiónu. Nová etnografická výstava Vlastivedného múzea v Galante

CSÜTÖRTÖKYOVÁ, DITA: Výstava Maliara Slovácka v 19. a 20. storočí v Záhorskom múzeu v Skalici

LISZKA JÓZSEF: Zoboralja Múzeum nyílt Alsóbodokon

PAULOVIČOVÁ, ZUZANA: Mochovce - spomienka na zaniknutú obec. Mohi - emlékezés egy eltűnt településre

AGÓCS ATTILA: Áttört faragású bútor a Palócföld szlovákiai részén és azon túl

L. JUHÁSZ ILONA: A murányi kőedény emlékezete. A rozsnyói Bányászati Múzeum időszaki kiállításáról

VATAŠČIN PÉTER: A népi vallásosság közép-európai kontextusban. Etnológiai és folklorisztikai aspektusok


IN MEMORIAM

LISZKA JÓZSEF: Karcsi


A KÖTET SZERZŐI - ZOZNAM AUTOROV - LISTE DER VERFASSER