Acta Ethnologica Danubiana 2018, Az Etnológiai Központ Évkönyve 20.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Acta-2018
Elérhető: Raktáron
14.00€

Lehetséges választások


Tartalom

Obsah

InhaltTANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK – ŠTÚDIE, MATERIÁLY – ABHANDLUNGEN, MITTEILUNGEN


KILIÁNOVÁ, GABRIELA: Gondolatok napjaink folklorisztikai kutatásainak időszerű kérdéseiről. Szlovák kutatások nemzetközi kontextusban – Úvaha o aktuálnych otázkach výskumu v súčasnej folkloristike. Slovenský výskum v medzinárodnom kontexte (Súhrn) – Zu aktuellen Forschungsaufgaben in der gegenwärtigen Folkloristik. Die slowakische Forschung im internationalen Kontext (Zusammenfassung)

POVEDÁK ISTVÁN: Égből pottyant történetek. Az UFO-kultúra narratív síkú elemzése – Historky z neba spadnuté. Analýza kultúry UFO v naratívnej rovine – Vom Himmel gefallene Geschichten. Eine narrative Analyse der UFO-Kultur (Zusammenfassung)

BUŽEKOVÁ, TATIANA: „Tragédia teológa“: vysvetlenie nešťastia v slovenských ľudových rozprávaniach – „A teológus tragédiája”. A szerencsétlenségek magyarázata a szlovák népi elbeszélésekben – Die Tragödie des Theologen“. Offizielle Religion und Volksreligion (Zusammenfassung)

VEREBÉLYI KINCSŐ: Szentek a sarokban – Svätci v kúte (Súhrn) – Heilige in der Ecke (Zusammenfassung)

SILLING ISTVÁN: A templomtér identitást jelző elemei. Szakrális és profán népi textíliák nyugat-bácskai templomokban – Sakrálne a profánne ľudové textílie v kostoloch v západnej Báčke (Súhrn) – Sakrale und profane populäre Textilien in den Kirchen in Südbatschka (Zusammenfassung)

KLAMÁR ZOLTÁN: Kistáji zarándoklatok a Váci egyházmegyéhez tartozó Galga mentén – Púte v malom regióne pri rieke Galga vo Vacovskej diecéze v Maďarsku (Súhrn) – Pilgerfahrten entlang des zum Bistum Waitzen gehörenden Galga-Flusses in Ungarn (Zusammenfassung)

GECSE ANNABELLA: Egy plébánia két ország határán. Velkenye hivatalos és népi vallásosságának néhány jellemzője – Farnosť na hranici dvoch štátov. Niektoré charakteristiky oficiálnej a ľudovej religiozity obce Vlkyňa (Súhrn) – Eine Pfarrei an der Grenze zweier Länder. Einige der Merkmale der offiziellen und volkstümlichen Religion der Gemeinde Velkenye/ Vlkyňa (Zusammenfassung)

ŽILÁKOVÁ, MÁRIA: Ľudová religiozita Slovákov v Zadunajsku – A dunántúli szlovákok népi vallásossága – Besondere religiöse Merkmale in den von Slowaken bewohnten Siedlungen in Transdanubien (Ungarn) (Zusammenfassung)

DVOŘÁKOVÁ, HANA: Trauma konce války roku 1945 a lidová religiozita. O pověrečných představách Němců nuceně vysídlených z českých zemí – Das Kriegsende-Trauma im Jahr 1945 und die Volksreligiosität. Über die Glaubensvorstellungen der aus Böhmen vetriebenen Deutschen (Zusammenfassung) – Az 1945-ös háborúvég traumája és a népi vallásosság. A Csehországból kitelepített németek hiedelemképzeteiről (Összefoglalás)

NOVÁK FERENC LÁSZLÓ: Egy Hont megyei falu, Nagypeszek településnéprajzi viszonyai a 18–19. Században – Sídelné pomery hontianskej obce Veľký Pesek v 18.–19. storočí (Súhrn) – Die siedlungsethnographischen Verhältnisse von Nagypeszek im 18.–19. Jahrhunderts (Zusammenfassung)

FEJŐS ZOLTÁN: Múlt-fragmentumok, lehetséges történetek és a migrációs hálózatok természetrajza – Fragmenty minulosti, pravdepodobné príbehy a charakter migračných sietí (Súhrn) – Spezifika von Vergangenheitsfragmenten, potentiellen Geschichten und Migrationsnetzwerken (Zusammenfassung)

VIGA GYULA–VISZÓCZKY ILONA: A kiskövesdi paszulykások és a nagykövesdi uborkások – Malokameneckí fazuľári, veľkokameneckí uhorkári. Nové poznatky a pohľady na proces ekonomickej špecializácie dedín horného Medzibodrožia (Súhrn) – Fisolen und Gurken. Weitere Angaben und Akzente zur wirtschaftlichen Spezialisierung der Gemeinden in Oberbodrogköz (Zusammenfassung)


KÖZLEMÉNYEK – MATERIÁLY – MATERIALIEN


 L. JUHÁSZ ILONA összeáll.: Az 1968-as események a szlovákiai magyarok emlékezetében

SILLING ISTVÁN: Egy ritka bánsági Szentháromság-feszület


FORRÁSOK – PRAMENE – QUELLEN LISZKA JÓZSEF összeáll.:

Adalékok a szlovákiai magyar tájak korai néprajzi forrásaihoz

Balogh Sámuel: Rövid rajzolatja a parasztlakodalomnak Gömörben (1827)

Karcsay [Csaplár Benedek]: Népismei adalékok. Csallóközi, különösen Duna-Szerdahely-táji népszokások (1851)

Bacskády Ágoston: Mátyusföldi babonák, népszokások és mondák (1876)

Deák Geyza: Az ungvármegyei „Tiszahát” népi építkezése és művészete (1910)

Thain János: Forgácsok egy kéziratban levő munkából


KÖNYVISMERTETÉSEK, ANNOTÁCIÓK – RECENZIE, ANOTÁCIE – BESPRECHUNGEN, ANNOTATIONEN


Ábrahám Vera: Szeged zsidó temetői (L. Juhász Ilona); Agócs Gergely szerk.: Pál István mesél. Egy nógrádi magyar pásztorember mesekincse (Domokos Mariann); Barišić, Milina Ivanović: Odevanje u okolini Beograda – druga polovina 19. i prva polovina 20. veka  (Vataščin Péter); Bárth János: Jankováci levelek. Jobbágyvagyon és örökösödés a bácskai Jankovácon a XIX. század első felében (Klamár Zoltán); Botík, Ján: Slováci vo Vojvodine. Premeny svojbytosti enklávneho spoločenstva (L. Juhász Ilona); Botiková, Marta főszerk.: Ethnologica Slavica et Slovaca 39 (Vataščin Péter); Miskolczy Ambrus: Felvilágosodás és babonaság. Erdélyi néphiedelem-gyűjtés 1789–90-ben (Voigt Vilmos); Pan, Christopf–Pfeil, Beate Sibylle–Videsott, Paul: National Minorities in Europe. Handbook of European National Minorities. Volume 1. (Vataščin Péter); Sabo Jožef: Poljoprivredna historija Banata do polovine 20. Veka (Klamár Zoltán); Sillig István: A kisbíró (Klamár Zoltán); Slovenský národopis 66, 2018/3 (Liszka József); Szőke Anna szerk.: „Sem magasság, sem mélység nem rettent!”. Kulturális értékeink a Kárpát-medencében III. (Klamár Zoltán)

 


KRÓNIKA – KRONIKA – CHRONIK


L. JUHÁSZ ILONA: Jüdische Geschichte und Lebenswelten im östlichen Europa (Bad Kissingen, 2018. 2. 4–9.)

LISZKA JÓZSEF: A szlovákiai magyarokról Dél-Tirolban (Salurn, 2018. április 19.; Brixen, 2018. április 23–24.)

LISZKA JÓZSEF: Forum Hungaricum IX. (Berlin, 2018. május 28–29.)

KLAMÁR ZOLTÁN: Traditional Architecture from a New Perspective – Newtrad (Zenta/Senta, 2018. május 30.)

VATAŠČIN PÉTER: Nationalism in Times of Uncertainty (Graz, 2018. július 4–6.)

LISZKA JÓZSEF: „Renaissance der ruralen Architektur“. Ausgewählte Fälle in Ostmitteleuropa und der südlichen Oberrheinregion im Vergleich (Freiburg, 2018. szeptember 10–12.)

LISZKA JÓZSEF: A Tichy-emlékév eseményei Rozsnyón

PAJOR KATALIN: Conference of Young Folklorists (Riga, 2018. szeptember 19–21.)

VATAŠČIN PÉTER: Musaeum Hungaricum XV. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja (Somorja, 2018. október 24.)

PAJOR KATALIN: Emlékek, szövegek, történetek – női folklór szövegek (Budapest, 2018. október 26–27.)

FEHÉR VIKTOR: A vajdasági magyar családok átalakulása a szocialista Jugoszláviában 1945 és 1990 között (Topolya, 2018. november 10.)

LISZKA JÓZSEF: A multietnicitás bűvöletében. Szubjektív sorok Ján Botík nyolcvanadik születésnapjára


 A KÖTET SZERZŐI – ZOZNAM AUTOROV – LISTE DER VERFASSER