LELKES, Gábor–TÓTH, Károly (Ed.): Národnostné menšiny na Slovensku 2005. Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2005.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Neszk-2006-01
Elérhető: Raktáron
9.96€

Lehetséges választások

Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 2006. 352 p. (magyarul, szlovákul)

A nemzeti és etnikai kisebbségek ügye minden civilizált ország kulturális és politikai közgondolkodásának, sőt a demokratikus parlamentek és a különböző szintű államigazgatási szervek munkájának is szerves részét képezi. Szlovákiában a rendszerváltást követően a kérdéskör gyors rendezésének feltételei nem voltak adottak. A nemzeti és etnikai kisebbségeknek a kommunista rezsim által szőnyeg alá söpört s egyre nehezebben kezelhető problémái, illetve a többségi nemzet sokszor történelmi tévhiteken és ismerethiányon alapuló, a múlt feldolgozatlan nemzeti traumáiból erőt merítő negatív előítélete, sajnos, a mai napig etnikai-politikai feszültséget indukálnak Szlovákiában. Ha pedig létezik egy feszültségforrás, a politikai palettán megjelennek azok a pártok is, amelyek ennek a kiaknázására építik ideológiájukat. Annak, hogy e negatív folyamatok megállítását, illetve a nacionalista demagógiai eszkalálódásának megelőzését elősegítsük, egyetlen módja van: a kisebbségek helyzetének tudományos szempontú vizsgálata, a folyamatok szakszerű, a legújabb elméleti módszerekre alapozott nyomon követése, valamint az ekként szerzett ismeretek hozzáférővé tétele a lehető legszélesebb rétegek számára. Mindazon kiadványok, amelyek ezt a nemes célt követik, olyan missziót teljesítenek, amely mind a kisebbségi kultúrák sértetlen fennmaradása és gazdagodása, mind a többségi nemzet épülése, nemzettudatának modernizációja, mind pedig az ország politikai stabilitása tekintetében, vagyis Szlovákia szellemi és gazdasági fejlődésének szempontjából is kiemelkedő fontossággal bír.

ISBN 80-89249-06-X

Tartalom:

Előszó – Predslov

1.1. Cezhraničné väzby a cezhraničná spolupráca Slovenska s Českou republikou (Határon átnyúló kapcsolatok és határ menti együttműködés Szlovákia és Csehország között)
1.2. A kisebbségek települési szintű etnikai szegregációjának vizsgálata Szlovákia járásaiban (Skúmanie etnickej segregácie menšín na úrovni sídiel v okresoch Slovenska)
1.3. Nemzetiség és anyanyelv szerinti hovatartozás a szlovákiai nemzeti, etnikai közösségek életében (Národnostná a jazyková príslušnosť v živote národnostnýcn a etnických spoločenstiev na Slovensku)
1.4. Munkát adó gyárvároska, avagy az ipari park szerepe a munkanélküliség csökkentésében – egy kvalitatív felmérés tanulságai (Továrenské mestečko „snov“ alebo priemyseľný park ako nástroj zníženia nezamestnanosti v predstavách a názoroch obyvateľov štúrovského regiónu)
1.5. Vonzáskörzetek és határok a magyar–szlovák határ mentén (Nodálne regióny a bariéry v maďarsko-slovenskom pohraničí)
1.6. A szlovákiai nemzetiségi közoktatás helyzete 2005-ben (Menšinové školstvo na Slovensku v roku 2005)
1.7. Právne predpisy ovplyvňujúce postavenie národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky prijaté v roku 2005 (A 2005-ben elfogadott és a nemzeti/etnikai kisebbségeket érintő jogszabályok Szlovákia jogrendszerében)
1.8. A Szlovákiában élő nemzetiségek tárgyi emlékeinek bemutatásához fűződő rendezvények, kiadványok 2005-ben (Podujatia a publikácie v roku 2005 viažuce sa k hmotným pamiatkam národností žijúcich na Slovensku)
1.9. A nemzeti és etnikai kisebbségek színházai (Divadlá národnostných menšín)
1.10. Národnostné a etnické vysielanie Slovenskej televízie (A Szlovák Televízió nemzetiségi és etnikai műsorai)
1.11. Národnostné a etnické vysielanie Slovenského rozhlasu (A Szlovák Rádió nemzetiségi és etnikai műsorai)
1.12. Prehľad finančných prostriedkov na podporu kultúry národnostných menšín z grantového systému MK SR za rok 2005 (A nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális életének támogatása az SZK KM pályázati rendszere által 2005-ben)
1.13. A nemzeti és etnikai kisebbségek nyelvén megjelent folyóiratok és könyvek 2005-ben Szlovákiában (Časopisy a knihy vydané na Slovensku v roku 2005 v jazyku národnostných menšín)

2.1. A magyar kisebbség

2.2. A roma kisebbség
2.3. A cseh kisebbség
2.4. A ruszin kisebbség
2.5. Az ukrán kisebbség
2.6. A német kisebbség
2.7. A lengyel kisebbség
2.8. A horvát kisebbség
2.9. A zsidó kisebbség
2.10. Az orosz kisebbség
2.11. A bolgár kisebbség
3.1. Maďarská menšina
3.2. Rómska menšina
3.3. Česká menšina
3.4. Rusínska menšina
3.5. Ukrajinská menšina
3.6. Nemecká menšina
3.7. Poľská menšina
3.8. Chorvátska menšina
3.9. Židovská menšina
3.10. Ruská menšina
3.11. Bulharská menšina

A kötet szerzői – Autori publikácie


A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/