POPÉLY, ÁRPÁD: A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája (1944–1992)

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Nostra-2006-01
Elérhető: Raktáron
19.55€

Lehetséges választások

Nostra Tempora 13

Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 2006, 710 p. (magyarul)

ISBN: 80-89249-03-5

A (cseh)szlovákiai magyarság története immár közel kilenc évtizedre tekint vissza, múltjának feldolgozásával ennek ellenére máig adós a történettudomány. A mai napig várat magára nemcsak a történetét bemutató átfogó szintézis, hanem számos esetben az egyes szakterületeket az alapkutatások szintjén feldolgozó forrástanulmányok, monográfiák elkészítése is. Politikatörténete mellett nincs megírva kultúrtörténete, tudománytörténete, irodalomtörténete, gazdaságtörténete, egyházi életének, valamint oktatásügyének története sem. Hatványozottan érvényes ez a megállapítás a második világháború végén kezdődő s jelen kronológia tárgyát is képező második kisebbségi korszakára, amelyből a szakirodalom eddig jobbára csupán történetének legfájóbb szakaszát, 1944 és 1948 közötti jogfosztásának eseményeit tárgyalta. Néhány (cseh)szlovákiai magyar történész tudományos igényeket kielégítő munkái ugyan már korábban is napvilágot láttak, a szervezett és rendszeres kutatómunka jobbára csupán a kilencvenes években, a kutatásokat támogató intézményi keretek megteremtése után vehette kezdetét. A felvidéki magyarság történetének feltárását célzó kutatási program és folyamat részét képezi, s remélhetőleg a további kutatások támpontjául is szolgál majd a (cseh)szlovákiai magyarság 1944 és 1992 közötti történetének kronologikus feldolgozása.

TARTALOM:

ELŐSZÓ

A (CSEH)SZLOVÁKIAI MAGYARSÁG 1944 ÉS 1992 KÖZÖTTI TÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA

KRONOLÓGIA

I. A jogfosztottság idszaka (1944. augusztus 29­1948. október 25.)

II. Egyenjogúsítás párthatározatokkal. A pártállam els másfél évtizede (1948. október 25­1963. április 3­4.)

III. Nemzetiségi emancipációs törekvések és a rendszer demokratizálásának kísérlete (1963. április 3­4­1969. április 17.)

IV. A husáki normalizáció évtizedei és a kisebbségi jogvédő mozgalom (1969. április 17--1989. november 17.)

V. A "bársonyos forradalomtól" Csehszlovákia megsznéséig. A kisebbségi intézményrendszer kiépülése (1989. november 17­1992. december 31.)

FORRÁSOK ÉS IRODALOM

Levéltárak, kézirattárak

Kronológiák, kézikönyvek, lexikonok

Forráskiadványok

Jogforrások

Monográfiák

Tanulmánykötetek

Tanulmányok

Sajtó

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

MUTATÓK

Személynévmutató

Tárgymutató

Intézménymutató

Helynévmutató

SUMMARY

ZHRNUTIE