SZABÓMIHÁLY, GIZELLA – LANSTYÁK, ISTVÁN (Ed.): Nyelv. Magyarok Szlovákiában VII. kötet.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Magyszlov-2011-01
Elérhető: Raktáron
15.00€

Lehetséges választások

Az itt közölt negyven tanulmány témája: a szlovákiai magyar nyelvhasználat, a szlovákiai magyar nyelvváltozatok. A tanulmányok azon túl, hogy a közös téma különböző szempontú elemzését, bemutatását nyújtják, egyben a rendszerváltástól eltelt időszak szlovákiai magyar nyelvtudományi kutatásairól is számot adnak.

Sorozat: Magyarok Szlovákiában VII. kötet.

Fórum Kisebbségkutató Intézet, Šamorín/Somorja 2011, 510 p. (magyarul)

ISBN: 978-80-89249-54-1

Tartalom:

SZABÓMIHÁLY, GIZELLA – LANSTYÁK, ISTVÁN (Ed.): Nyelv. Magyarok Szlovákiában VII. kötet.

BEVEZETÉS

TANULMÁNYOK

NYELVI JOGOK, NYELVPOLITIKA

Szabómihály Gizella: A szlovák nyelvpolitika és a nyelvhasználat jogi szabályozása Szlovákiában a rendszerváltozás után
Menyhárt József: Katolikus nyelvpolitika Szlovákiában
Misad Katalin: A magyar mint kisebbségi nyelv használatának gyakorlata a hivatalos érintkezésben

A MAGYAR NYELV SZLOVÁKIAI VÁLTOZATAINAK JELLEMZŐI

Lanstyák István: A magyar nyelv szlovákiai változatainak jellemzői
Lanstyák István: A határon túli magyar szókészlet eredet szerinti rétegei
Lanstyák István-Szabómihály Gizella: Nyelviváltozó-típusok a magyar nyelv szlovákiai változataiban
Szabómihály Gizella-Lanstyák István: Nyelvi változók a magyar nyelv szlovákiai változataiban
Misad Katalin: Standardtól eltérő helyesírási formák a szlovákiai magyar nyelvű sajtóban...
Misad Katalin: Nagybetűsítések a szlovákiai magyar írásgyakorlatban
Pintér Tibor: A magyar nyelv szlovákiai változatainak adatbázisai

NYELVJÁRÁSOK

Sándor Anna: A magyar nyelvjárások helyzete és kutatása Szlovákiában
Presinszky Károly: A szlovákiai magyar nyelvjárásokhoz való viszonyulás
Presinszky Károly: A szlovákiai magyar nyelvjárások területi egységei
Presinszky Károly: Magánhangzóhiány és kontaktushatás a nagyhindi nyelvjárásban
Presinszky Károly: Vélekedések a nyelvről egy nyelvcserehelyzetben levő közösségben

NYELVÉRINTKEZÉS

Szabómihály Gizella - Lanstyák István - Vanconé Kremmer Ildikó - Simon Szabolcs: Idegen szavak a magyar nyelv szlovákiai változataiba
Lanstyák István: Végbement vagy elmaradt nyelvcserék nyelvi emlékei a magyar-szlovák nyelvhatáron
Menyhárt József: A nyelvjárások és a nyelvi kontaktusok
Szabómihály Gizella: A fordítottság jelei a szlovákiai magyar szövegekben

KÉTNYELVŰ NYELVHASZNÁLAT

Lanstyák István: A kódváltás nyelvtani típusai a szlovákdomináns kétnyelvű beszélők nyelvhasználatában
Lanstyák István: A kódváltás nyelvtani aspektusának néhány kérdése a szlovákiai magyar beszélőközösségben
Lanstyák István-Simon Szabolcs: A magyar és a szlovák nyelv választása három szlovákiai magyar településen
Vančo Ildikó: Magyar-szlovák kétnyelvű gyermekek szövegértési problémái
Vančo Ildikó: A természetes magyar-szlovák kétnyelvűség kialakulásának néhány aspektusa

NEVEK ÉS NÉVHASZNÁLAT

Bauko János: A szlovákiai magyarok személynévhasználata
Bauko János: Köszönések és megszólítások magyar-szlovák bilingvis környezetben ...
Szabómihály Gizella: Variabilitás a helységnevek körében - okok és megoldási lehetőségek
Török Tamás: Magyar helynevek - szlovák térképek. Zoboralja és az Alsó-Ipoly mente magyar helynevei szlovák térképeken
Török Tamás: Tipológiai vizsgálatok Ipoly mente helyneveinek körében
Bauko János: Magyar névtani kutatások Szlovákiában

AZ OKTATÁS NYELVI ASPEKTUSAI

Misad Katalin: Az anyanyelvi nevelés problémái a szlovákiai magyar tannyelvű oktatási intézményekben
Lanstyák István - Szabómihály Gizella: Nyelvpolitika a kisebbségek oktatásában
Lanstyák István - Szabómihály Gizella: Anyanyelvi nevelés kétnyelvű környezetben
Sándor Anna: A nyelvjárási háttér és az anyanyelvi nevelés
Simon Szabolcs: Érettségi vizsga Szlovákiában és külföldön, különös tekintettel a magyar iskolában érettségiző diákok szlovák nyelvi ismereteire
Simon Szabolcs: Országos szintű pedagógiai mérések tanulságai. A középiskolai magyar nyelv- és irodalomtanítás az írásbeli érettségi vizsga eredményeinek tükrében
Vanco Ildikó: Megjegyzések a szlovákiai magyar felsőoktatásról

NYELVMENEDZSELÉS

Szabómihály Gizella: A nyelvi menedzselés lehetséges szerepe a magyar nyelvalakításban
Misad Katalin: A szaknyelvi regiszterek fejlesztésének szemantikai és pragmatikai összefüggései szlovákiai magyar viszonylatban
Simon Szabolcs: Gondolatok a purizmusról
 

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/