Acta Ethnologica Danubiana 2019, Az Etnológiai Központ Évkönyve 21.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: ACTA-21
Elérhető: Raktáron
14.00€

Lehetséges választások

Tartalom

Obsah

Inhalt TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK – ŠTÚDIE, MATERIÁLY – ABHANDLUNGEN, MITTEILUNGEN

ATANASOVSKI, Srđan:  Ó-Szerbia létrehozása: útleírókat követve, a folklór nyomában – Proizvođenje Stare Srbije: stopama putopisca, tragom folklora (Rezime) – Predstavenie Starého Srbska. Po stopách cestujúcich spisovateľov a folklóru (Resumé) – Die Präsentation Alt-Serbiens. Eine Analyse von Reisebeschreibungen und Folklore (Zusammenfassung)

VATAŠČIN Péter: Egy szakrális kisemlék szerepe és ennek változásai egy helyi közösség életében. A kürti Szent Orbán szoborfülkés képoszlopról – Úloha jednej drobnej sakrálnej pamiatky a jej premeny v živote daného miestneho spoločenstva. O strekovskej soche sv. Urbana (Resumé) – Ein sakrales Kleindenkmal und seine Veränderungen im Leben einer lokalen Gemeinschaft. Über die Nischenbildsäule des Heiligen Urban in Kürt (Zusammenfassung)

KLAMÁR Zoltán: Kartal nagyközség térhasználatának szent és profán elemei – Sakrálne a profánne prvky využívania priestoru v obci Kartal (Resumé) – Heilige und profane Elemente in der Raumnutzung der Großgemeinde Kartal (Zusammenfassung)

PROSSER-SCHELL, Michael: A dunai svábok németországi búcsújáró helyei – Wallfahrtsorte der Donauschwaben im Deutschland (Zusammenfassung) – Pútnické miesta dunajských Švábov v Nemecku (Resumé)

VEHRER Adél: Német-magyar párhuzamok a templomos-mondában – Nemecko-maďarské paralely povestí o templároch (Resumé) – Deutsch-ungarische Parallelen in der Tempelritter-Sage (Zusammenfassung)

KISS GY. Csaba: A „magyar” Jánosík – „Madarský” Jánošík (Resumé) – Der „ungarische“ Jánošík (Zusammenfassung)

BIERNACZKY Szilárd: Folklór az irodalomban. Megjegyzések Chinua Achebe: Széthulló világ című regénye kapcsán – Folklór v literatúre. Poznámky k románu Chinua Achebe: Rozpadajúci sa svet (Resumé) – Folklore in der Literatur. Anmerkungen zu Chinua Achebes Roman Things fall apart (Zusammenfassung)1918/1920–2019

Neue Staatsgrenzen und die Folgen für gewachsene Kulturlandschaften

Im Donau-Karpatenraum

Eine Bilanz nach 100 Jahren

Internationale Tagung

(25.-26. September 2019)LISZKA József: Zum Geleit – Az új államhatárok (1918/1920) következményei a Kárpát-medencében

ENGELS, David: Schlüsselfragen zu Minderheiten in Europa heute – A mai európai kisebbségek kulcskérdései (Összefoglalás) – Kľúčové otázky menšín v súčasnej Európe (Súhrn)

ŽIVKOVIC, Teodora: Slowaken und Tschechen bzw. „Tschechoslowaken“ als nationale Minderheiten in Jugoslawien – A szlovákok és csehek, illetve „csehszlovákok“ mint nemzeti kisebbség Jugoszláviában (Összefoglalás) – Slováci a Česi, respektíve „Čechoslováci“ ako národná menšina v Juhoslávii (Resumé)

JANJETOVIC, Zoran: Tschechoslowakisch-jugoslawische Beziehungen 1918–1938 und die Rolle der Serbisch-orthodoxen Kirche in der Tschechoslowakei – Csehszlovák–jugoszláv kapcsolatok 1918–1938 között és a szerb ortodox egyház szerepe Csehszlovákiában (Összefoglalás) – Československo-juhoslovanské vzťahy v období 1918–1938 a úloha srbskej ortodoxnej cirkvi v Československu (Resumé)

BRANDT, Juliane: Die reformierte Kirche in der Slowakei 1919–1938 – A református egyház Szlovákiában 1919 és 1938 között (Összefoglalás) – Reformovaná cirkev na Slovensku v rokoch 1919 až 1938 (Resumé)

SZAKÁL, Imre: The Year of Change. The Transcarpathian Hungarians in 1919. – A változás éve. A kárpátaljai magyarok 1919-ben (Összefoglalás) – Rok zmien. Podkarpatskí Maďari v roku 1919 (Resumé)


FÓRUM


RACZKOWSKI, Tomasz: Polish anthropology – nameless discipline at the academic outskirts – Lengyel antropológia – névtelen tudomány az akadémiai periférián (Összefoglalás) – Poľská antropológia – bezmenná veda na akademickej periférii (Resumé)

A. GERGELY András: Etnológia, etnográfia, avagy társadalomkutatás másképp


FORRÁSOK - PRAMENE - QUELLEN

HORBULÁK Zsolt: Ógyallai Besse János emlékezete

BENYOVSZKY, Karl:  A régi Pozsonyból. Két ismeretlen, eleddig közöletlen monda (Liszka József utószavával)


KÖNYVISMERTETÉSEK, ANNOTÁCIÓK – RECENZIE, ANOTÁCIE – BESPRECHUNGEN, ANNOTATIONEN


Arany A. László: Nyitra vidéki népballadák (A. Gergely András); Ethnologia. Multidiszciplináris szaktudományi folyóirat (A. Gergely András); Feinberg, Joseph Grim: Vrátiť folklór ľuďom (Csanda Gábor); Kothencz Kelemen szerk.: Migráció és hagyományformálódás (Klamár Zoltán); Mannová, Elena: Minulosť ako supermarket? Spôsoby reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska (L. Juhász Ilona); Papp Árpád szerk.: Honosság/hontalanság. A bukovinai székelyek és a Délvidék/Vajdaság etnikai és társadalmi változásai a 20. században (Vataščin Péter); Picard, Jaques–Chakkalakal, Silvy–Andris, Silke szerk.: Grenzen aus kulturwissenschaftlihen Perspektiven (Liszka József); Seewann, Gerhard szerk.: Diversität und Konflikt im 19. und 20. Jahrhundert (L. Juhász Ilona); Silling István–Silling Léda: Nyugat-bácskai Szűzanya-emlékek (Klamár Zoltán); Szőke Anna szerk.: Fénytörés. Kulturális értékeink a Kárpát-medencében IV. (Klamár Zoltán); Vehrer Adél: 1956 a sokorópátkai szájhagyományban (Németh János István); Žiláková, Mária: Počúvajte málo, čo sa iste stálo... (Liszka József)


KRÓNIKA – KRONIKA – CHRONIK

Kutatási beszámolók


L. Juhász Ilona: Az Etnológiai Központ két kutatási programjáról


Konferenciák


Pajor Katalin: A néprajztudomány helyzete és jövője I. (Budapest, 2018. november 20.)

Liszka József: Die Friedensverträge nach dem I. Weltkrieg (1918–1923) und ihre Auswirkungen bis in die Gegenwart (Bad Kissingen, 2019. január 27.– február 1.)

Vataščin Péter: A néprajztudomány helyzete és jövője. 2. A néprajztudomány helyzete és jövője az oktatásban (Pécs, 2019. április 2.)

Prikler Szilvia Beatrix: A néprajztudomány helyzete és jövője 3.  A néprajz a magyar közgyűjteményekben (Szentendre, 2019. június 4.)

Pajor Katalin: 9th International Conference of Young Folklorists (Vilnius, 2019. szeptember 18–20.)

Andrušková, Dita: XXIII. ročník konferencie Etnológ a múzeum (Lučenec, 24.–26. september 2019)

Pajor Katalin: A néprajztudomány helyzete és jövője IV. A néprajztudományi alapkutatás és hasznosítása (Budapest, 2019. október 8.)

Limbacher Gábor: A magyar néprajzi leírás, nyelvjárás- és népcsoportkutatás születésének 200. évfordulójára rendezett konferencia és kulturális napok (Balassagyarmat–Szécsény–Csáb/Čebovce, 2019. október 25–27.)

Pajor Katalin: Többség-kisebbség együttélése (Komárom, 2019. november 5–6.)

Gecse Annabella: A társadalom kutatója: Szabó László (Szolnok, 2019. november 14.)

Pajor Katalin: Ethnology Without Borders VIII. (Nyitra, 2019. november 19–21.)

Liszka József: Das Ende des Ersten Weltkriegs und seine Folgen im Donauraum (Freiburg, 2019. november 26.)


IN MEMORIAM


Klamár Zoltán: Emléksorok Szilágyi Miklósról

Biernaczky Szilárd: Maja elment…


A KÖTET SZERZŐI – ZOZNAM AUTOROV – LISTE DER VERFASSER