Acta Ethnologica Danubiana 2020, Az Etnológiai Központ Évkönyve 22.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: ACTA-22
Elérhető: Raktáron
14.00€

Lehetséges választások

Komárom–Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2020., 355 p.

ISBN 978-80-89978-16-8


Tartalom

Obsah

Inhalt


LISZKA JÓZSEF: Szubjektív (be)köszöntő – Tabula gratulatoria

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK – ŠTÚDIE, MATERIÁLY – ABHANDLUNGEN, MITTEILUNGEN


FRUNTELATĂ, IOANA: A mai román etnológia: hagyományok, témák, gyakorlatok – Súčasná rumunská etnológia: tradície, témy, prax (Súhrn) – Die aktuelle rumänische Ethnologie: Traditionen, Themen, Verfahren (Zusammenfassung)
KERR, ROBERT M.: La gorge géhennique. Zur Schlucht von Gehenna – A Gyehenna völgye kifejezéshez (Összefoglalás) – K výrazu Údolie Gehenny (Súhrn)
DENCIK, LARS: Jüdische Lebenswelten in der Slowakei zwischen den beiden Weltkriegen – A szlovákiai zsidók világai a két világháború között (Összefoglalás) – Svety slovenských Židov medzi dvomi svetovými vojnami (Súhrn)
CZINGEL SZILVIA: Parancsolat vagy jótétemény a magyarországi filantróp gondolkodásban – Prikázanie alebo dobrodenie? Údaje k filantropickému zmýšľaniu židovstva v Maďarsku (Súhrn) – Gebot oder Wohltätigkeit? Beobachtungen zum jüdischen philanthropischen Denken in Ungarn (Zusammenfassung)
GECSE ANNABELLA: Bevezetés a gömöri katolikus települések vallási néprajzi kutatásához – Úvod do etnologického výskumu gemerských katolíckych obcí (Súhrn) – Einführung in die Forschung zur religiösen Volkskunde der griechisch-katholischen Siedlungen in Gömör (Zusammenfassung)
KLAMÁR ZOLTÁN: Szakralitás a térben. A láthatóvá tett láthatatlanról egy napjainkban állított szakrális kisemlék kapcsán – Sakralita v priestore. Zviditeľnenie neviditeľného v súvislosti s jednou drobnou sakrálnou pamiatkou postavenou v súčasnosti (Súhrn) – Sakralität im Raum. Über das sichtbar gemachte Unsichtbare am Beispiel eines jüngst errichteten sakralen Kleindenkmals (Zusammenfassung)
CSANDA, MÁTÉ: Flügelspannweite und Projektionsfläche: Ideologie und Leibhaftigkeit. Szabolcs KissPál: The Rise of the Fallen Feather (2016) – ein Annäherungsversuch – Szárnyfesztáv és projekciós felület – ideológia és testszerűség. KissPál Szabolcs: The Rise of the Fallen Feather (2016) – egy közelítési kísérlet (Összefoglalás) – Rozpätie krídla vs. projekčná plocha – telesnosť ideológie. Szabolcs KissPál: The Rise of the Fallen Feather – pokus o interpretáciu (Súhrn)
MAGYAR ZOLTÁN: Az ajándék motívuma a magyar mondaanyagban – Motív daru v maďarskej povesťovej tradícii (Súhrn) – Das Motiv des Geschenks in den ungarischen Sagen (Zusammenfassung)
UNGVÁRY, KRISZTIÁN: Der tokajer Kulturlandschaft im Wandel – A változó tokaji kultúrtáj (Összefoglalás) – Meniaca sa tokajská kultúrna krajina (Súhrn)
VIGA GYULA: Tisza, Bodrog, Latorca, Korona és társaik. Bodrogközi kisvendéglők szerepe a táplálkozáskultúra változásában a 20. század utolsó harmadában – Tisa, Bodrog, Latorica, Korona a spolok. Malé hostince v Medzibodroží a ich úloha v zmenách kultúry stravovania v poslednej tretine 20. storočia (Súhrn) – Theiß, Bodrog, Latorca, Korona und ihre Gefährten. Die Rolle kleiner Restaurants zwischen Bodrog und Theiß in den Veränderungen der Ernährungskultur im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts (Zusammenfassung)
VATAŠČIN PÉTER: „A mintagazdaságok tanítják, nevelik a falvak népét”. A kollektivizáció témája az Új Szó heti- és napilap első évfolyamában – „Vzorové hospodárstva učia a vychovávajú dedinský ľud.” Téma kolektivizácie v prvom ročníku týždenníka a denníka Új Szó (Súhrn) – „Die Mustergüter lehren und erziehen das Volk der Dörfer“. Das Thema der Kollektivierung im ersten Jahrgang des Blattes „Új Szó“ (Zusammenfassung)
ÖLLÖS, LÁSZLÓ: Dilemmas der Mehrfachidentität – A többes identitás dilemmái (Összefoglalás) – Dilema viacnásobných identít (Súhrn)
D. MOLNÁR, ERZSÉBET: Die Deportation von Ungarn und Deutschen aus Transkarpatien in die Sowjetunion 1944–1946. Mit einem Vorwort von Meinolf Arens – Kárpátaljai magyarok és németek deportálása 1944 és 1946 között a Szovjetunióba (Összefoglalás) – Deportácia zakarpatských Maďarov a Nemcov v rokoch 1944 až 1946 do Sovietskeho zväzu (Súhrn)
GEISTLINGER, MICHAEL: Die Auswirkungen des ukrainischen Staatssprachengesetzes auf die ethnischen Minderheiten in der Ukraine – Az ukrán nyelvtörvény hatásai az ukrajnai nemzeti kisebbségekre (Összefoglalás) – Vplyvy ukrajinského jazykového zákona na národnostné menšiny na Ukrajine (Súhrn) – Вплив закону про українську мову на національні меншини в Україні (Резюме)
ARENS, MEINOLF: Die Rusynische Nation im Donau-Karpatenraum. Wünsche und Wirklichkeiten – A ruszin nemzet a Duna-medencében. Vágyak és valóságok (Összefoglalás) – Rusínsky národ v Dunajskej kotline. Túžby a skutočnosť (Súhrn) – Русинська нація в Дунайсько-Карпатському регіоні. Побажання та реалії (Резюме)
HEDRICH, HANS: Selfies im Niemandsland. Ein Reisebericht aus dem Dreiländereck Rumänien – Ukraine – Ungarn (September 2019) – Szelfik a senki földjén. Útijelentés a román–ukrán–magyar hármashatárról (2019 szeptembere) (Összefoglalás) – Selfie zo zeme nikoho. Správa z cesty z rumunsko-ukrajinsko-maďarskej trojitej hranice (september 2019) (Súhrn)
FEHÉR VIKTOR: A szabadkai Mini Jugoszlávia lokalitás-termelése – Vytváranie lokálnosti v Mini Juhoslávii v Subotici (Súhrn) – Die Produktion von Lokalität in „Mini-Jugoslawien“ in Subotica / Szabadka (Zusammenfassung) – Производња локалитета Мини Југославије у Суботици (Резиме)


FÓRUM

HORVÁTH, SZ. FRANZ: Traumata, die nicht vergehen? Ungarische Geschichtsnichtbewältigung
KAPITÁŇOVÁ, DANIELA: Az ő Komáromjuk – az én Trianonom

KÖNYVISMERTETÉSEK, ANNOTÁCIÓK – RECENZIE, ANOTÁCIE – BESPRECHUNGEN, ANNOTATIONEN

Ablonczy Balázs: Ismeretlen Trianon. Az összeomlás és a békeszerződés történetei, 1918– 1921 (A.Gergely András); Eckert, Julia M. szerk.: The Bureucratic Production of Difference. Ethos and Ethics in Migration Administrations (Vataščin Péter); Ethnologia Slovaca et Slavica 41 (Vataščin Péter); Foster Hannah Daisy–Földessy Edina–Hajdu Ágnes–Szarvas Zsuzsa–Szeljak György szerk.: Többszólamú múzeum. Néprajzi múzeumi dilemmák a 21. század elején. (A.Gergely András); Kavecsánszki Máté: Tánc és közösség. A társastáncok és a paraszti tánckultúra kapcsolatának elmélete bihari kutatások alapján (A.Gergely András); KissPál Szabolcs: A műhegyektől a politikai vallásig. Magyar trilógia /From Fake Mountains to Faith. Hungarian trilogy / Vom falschen Gebirge zum Glauben. Ungarische Trilogie (A.Gergely András); Lahusen, Thomas–Schahadat, Schamma szerk.: Postsocialist Landscapes. Real and Imaginary Spaces from Stalinstadt to Pyongyang (Vataščin Péter); Matěj Spurný: Der lange Schatten der Vertreibung. Ethnizität und Aufbau des Sozialismus in tschechischen Grenzgebieten 1945–1960 (Arens, Meinolf); Szarka László: A multietnikus nemzetállam 1918–1992. Kísérletek, kudarcok és kompromisszumok Csehszlovákia nemzetiségi politikájában (A. Gergely András); Tóth István szerk.: Zsidók Szeged társadalmában (Vukov Anikó Veronika); Wilhelm Gábor: Antropológiai tárgyelmélet (A. Gergely András)

KRÓNIKA – KRONIKA – CHRONIK

ARENS, MEINOLF: Grenzüberschreitende Kulturlandschaften im Donau-Karpatenraum. Eine Bilanz. 100 Jahre nach dem Ende des I. Weltkrieges und den Friedensverträgen von St. Germain (1919) und Trianon (1920) (Komorn, 25. 09. und 26. 09. 2019 – Beregszász, 30. 09. 2019)
PAJOR KATALIN: Digital Catalogue of Latvian Charms. Aigars Lielbārdis előadása (Budapest, 2020. január 7.)
PAJOR KATALIN: A néprajztudomány helyzete és jövője V. A néprajz és a társtudományok (Budapest, 2020. január 23.)
PAJOR KATALIN: Az üldözött vallásosság képei a titkosszolgálati levéltárakban. James A. Kapaló és Hesz Ágnes előadása (Budapest, 2020. március 4.)
PAJOR KATALIN: III. SIEF Summer School: Heritage, tradition, identity. The case study of Palio di Siena („Siena”, 2020. június 25. – július 4.)

A KÖTET SZERZŐI – ZOZNAM AUTOROV – LISTE DER VERFASSER