Acta Ethnologica Danubiana 2021, Az Etnológiai Központ Évkönyve 23.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: ACTA-23
Elérhető: Raktáron
15.00€

Lehetséges választások

Komárom–Somorja, Forum Minorty Research Institute, 2021, 328 p.

ISBN: 978-80-89978-26-7


Tartalom

Obsah

Inhalt


TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK – ŠTÚDIE, MATERIÁLY – ABHANDLUNGEN, MITTEILUNGEN

 • JANEČEK, PETR: A cseh prózai szöveges folklorisztika 1989 után: a néprajztól az európai etnológiáig – Česká prozaická folkloristika po roce 1989: od národopisu k evropské etnologii – Die tschechische Prosa-Folkloristik nach 1989. Von der Volkskunde zur europäischen Ethnologie (Zusammenfassung)
 • LOZOVIUK, PETR: Meer und Kultur. Prolegomena zur Ethnologie des Strandes – Moře a kultúra. Prolegomena k etnologii pláže (Súhrn) – A tenger és a kultúra. Bevezetés a strand néprajzába (Összefoglalás)
 • MÁTÉFFY ATTILA: A magyar és a közép-eurázsiai duális teremtésmondák (A810, A812, K483) összefüggéseiről: A hegyek keletkezése – O súvislostiach maďarských a euroázijských dualistických povestí o vzniku (A810, A812, K483): Vznik vrchov (Súhrn) – Über Zusammenhänge der ungarischen und mittel-eurasischen dualistischen Schöpfungserzählungen (A810, A812, K483): Die Entstehung der Berge (Zusammenfassung)
 • BOBÁK SZILVIA: Trauma és kulturális emlékezet a Kőmíves Kelemen/né népballadákban – Trauma a kultúrna pamäť v ľudových baladách o zamurovanej manželke majstra murára: „Kőmíves Kelemenné“ (Súhrn) – Trauma und kulturelles Gedächtnis in den Volksballaden von der eingemauerten Frau (Zusammenfassung)
 • L. JUHÁSZ ILONA: A rövid hajviselet, az új női divat elleni harc az első világháborút követő évtizedekben. Rekonstrukciós kísérlet korabeli szlovákiai magyar lapok írásai alapján – Účes z krátkych vlasov, boj proti novej ženskej móde v desaťročiach po prvej svetovej vojne. Pokus o rekonštrukciu na základe článkov v maďarských novinách na Slovensku (Súhrn) – Der Kampf gegen kurze Haare und die neue Frauenmode in den Jahrzehnten nach dem Ersten Weltkrieg. Ein Rekonstruktionsversuch anhand von zeitgenössischen ungarischsprachigen Zeitungen in der Tschechoslowakei (Zusammenfassung)
 • SCHELL, CSILLA: Frauenbriefe im Vertriebenenbrief-Bestand des Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa in Freiburg – Női levelek a freiburgi IVDE gyűjteményében (Összefoglalás) – Listy žien v zbierkach IVDE vo Freiburgu (Súhrn)
 • FEJŐS ZOLTÁN: Ifj. Bábás József, a Rimaszombatról elszármazott detroiti fényképész – József Bábás ml., fotograf z Detroitu, rodák z Rimavskej Soboty (Súhrn) – József Bábás d.J., ein Detroiter Fotograph aus Großsteffelsdorf (Zusammenfassung)
 • VIGA GYULA: Vázlat Dél-Zemplén és a Bodrogköz hagyományos táplálkozásáról – Náčrt charakteristiky tradičnej stravy a stravovania na Dolnom Zemplíne a v Medzibodroží (Súhrn) – Mitteilungen zur traditionellen Ernährung in Süd-Zemplin und im Bodrog-Gebiet (Bodrogköz) (Zusammenfassung)
 • PROSSER-SCHELL, MICHAEL: Archäologie und Volkskunde im Süden der österreichisch-ungarischen Monarchie: Felix/Bódog Milleker (1858–1942) und das Banatgebiet – Régészet és néprajz az Osztrák-magyar Monarchia déli részén. Felix/Bódog Milleker (1858–1942) és a Bánát (Összefoglalás) – Archeológia a národopis v južnej časti Rakúsko-uhorskej monarchie. Felix/Bódog Milleker a Banát (Súhrn)
 • SILLING ISTVÁN: Jószágaink patrónusa, Szent Vendel a Dél-Alföldön – Kult sv. Vendelína, patróna dobytka  na južnej Dolnej zemi (Súhrn) – Der Hl. Wendelin, der Schutzheilige des Viehs, in der südlichen Tiefebene (Zusammenfassung)
 • KLAMÁR ZOLTÁN: Deszkaoromzatok a Galga mentén – Drevené štíty v povodí rieky Galga (Súhrn) – Brettergiebel entlang der Galga (Zusammenfassung)


FORUM

 • LISZKA JÓZSEF: Gondolat-fragmentumok a szakrális kisemlékek tipológiai és terminológiai kérdéseihez
 • A.GERGELY ANDRÁS: Ószövetség – új szótárral – régi nyelveken
 • FRÖHLICH, CARINA: Der gläserne Mensch, die gläserne Gesellschaft. Eine essayistische Zustandsanalyse
 • A.GERGELY ANDRÁS: Megszakított túlélés, avagy a lét elviselhetetlen tudományossága
 • BALI JÁNOS: A lecsó és a diszciplínák


KÖNYVISMERTETÉSEK, ANNOTÁCIÓK – RECENZIE, ANOTÁCIE – BESPRECHUNGEN, ANNOTATIONEN

Alabán Péter szerk.: Történet – emlékezet – társadalom. Tanulmányok a Barkóságról (A.Gergely András); Arens, Meinolf–Bitunjac Martina Hrsg.: Massengewalt in Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Motive, Abläufe und Auswirkungen (Hans Hedrich); Balogh Magdolna szerk.: Szomszédok a kirakatban. A szlovák irodalom recepciója Magyarországon 1991 után (A.Gergely András); Bárth Dániel szerk.: Vetésforgó II. Egyetemi Dolgozatok az ELTE BTK Néprajzi Tudományos Diákköréből (Pajor Katalin); Czövek Judit–Dyekiss Virág–Szilágyi Zsolt szerk.: Világügyelő. Tanulmányok Hoppál Mihály 70. születésnapjára (A.Gergely András); Csibi Norbert–Schwarczwölder Ádám szerk.: Modernizáció és nemzetállam-építés. Haza és/vagy haladás dilemmája a dualizmus kori Magyarországon (A.Gergely András); Csiszár Attila: A Rábaköz parasztságának anyagi kultúrája (Viga Gyula); Đorđević Crnobrnja, Jadranka: Nismo prekidali sa Gorom. Etnicitet, zajednica i transmigracije Goranaca u Beogradu (Vataščin Péter); Erőss Gábor: A történelmi filmek szociológiája (A.Gergely András); Ethnologia Slovaca et Slavica 42 (Vataščin Péter); Fejős Zoltán: „Kaper kóntri”. Magyar rézbányászok Amerikában (Pajor Katalin); Fülöp Zoltán Ottó: A borvíztől a hungarikumig (A.Gergely András); Gábor György: A történelem tekintete. Emlékezet és tanúság (A.Gergely András); Gráfel Lajos összeáll. / Gráfel, Ľudovít zost.: Komárom története képeslapokon / Komárno na dobových pohľadniciach (Liszka József); Hogya P. György: Királyhelmeci emlékképek 1890–1990 (Viga Gyula); Horváth Júlia Borbála: Dunai história. Az aranyföveny (A.Gergely András); Hubbes László-Attila szerk.: Idegenvalóságok. Az idegenség mítoszai I–II. (L. Juhász Ilona); Kiss Márta–Lengyel György szerk.: Milyen élet ez? Szociográfiák (A.Gergely András); Krastev, Ivan–Holmes Stefan: Das Licht, das erlosch. Eine Abrechnung (Meinolf Arens); Lajos Veronika–Povedák István–Régi Tamás szerk.: The Anthropology of Encounters. / A találkozások antropológiája (A.Gergely András); Létünk. Társadalom, tudomány, kultúra. L. évfolyam, 2. szám. (Klamár Zoltán); Pálffy, Géza: Hungary Between Two Empires 1526–1711 (Meinolf Arens); Petercsák Tivadar: A magyar képeslap története. Látóképek, csókküldemények, ünnepi üdvözletek (Viga Gyula); Peti Lehel–Tamás Ildikó szerk.: Vallási kultúra a Kárpát-medencében (A.Gergely András); Prosser-Schell, Michael szerk.: Populare religiöse Kultur, Konflikte und Selbstvergewisserung in multiethnischen und multikonfessionelle Einwanderungsgebieten. Ausgewählte neuere Forschungen und Dokumentationen mit einem Schwerpunkt auf dem Mittleren Donauraum (Liszka József); Rill, Bernd: Frankreich und das Mittelmeer. Geschichte eines Machtanspruchs (Meinolf Arens); Röger, Maren–Weidle, Alexander (Hrsg.): Bukowina-Deutsche. Erfindungen, Erfahrungen und Erzählungen einer (imaginierten) Gemeinschaft seit 1775 (Meinolf Arens); Samerski, Stefan: Deutschland und der Heilige Stuhl. Diplomatische Beziehungen 1920–1945 (Meinolf Arens); Simon András szerk.: DiákKörKép 2. Tudományos diákköri írások a néprajz szegedi műhelyéből (A.Gergely András); Szabó Andrea–Zomborka Márta szerk.: Váci keresztek (Klamár Zoltán); Szőke Anna szerk.: Csóka, Szanád, Bijodra, Cërnabara, Vërbica. Kulturális értékeink a Kárpát-medencében VI. (Klamár Zoltán); Szőke Anna szerk.: Silling István 70 éves. Kulturális értékeink a Kárpát-medencében VII. (Klamár Zoltán); Verebélyi Kincső: Nép. Ipar. Művészet (Liszka József)


KRÓNIKA – KRONIKA – CHRONIK

 • PAJOR KATALIN: Néprajz és social media. Online kerekasztal-beszélgetés (Budapest, 2021. április 14.)
 • PAJOR KATALIN–EITLER ÁGNES: 10th International Conference of Young Folklorists. Lore Makers, Law Breakers: Tradition, Change, and People (Tartu, Észtország – online), 2021. május 19–21.)
 • PAJOR KATALIN: Folklore Fellows’ Summer School. The Violence of Traditions and the Traditions of Violence (Joensuu, Finnország – online), 2021. június 7–18.)


IN MEMORIAM

 • LISZKA JÓZSEF: Fakuló térkép… Jung Károly halálára


A KÖTET SZERZŐI – ZOZNAM AUTOROV – LISTE DER VERFASSER