Acta Ethnologica Danubiana 2000–2001, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2–3.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó
Cikkszám: Acta-2000-01
Elérhető: Raktáron
8.23€

Lehetséges választások

 

Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely, 280 p. (magyarul, németül, szlovákul, angolul)
ISBN: 80-8062-108-X
 
Az évkönyv a 2000. október 18 - 1. között, Komáromban megrendezett XII. Nemzetközi Etnokartográfiai konferencia előadásait tartalmazza. Az egyes referátumokat az elhangzás nyelvén (tehát elsősorban németül és angolul) adjuk közre, kiegészítve magyar, szlovák, illetve cseh nyelvű összefoglalásokkal. Ezen kívül különböző könyvismertetések, vitairatok is olvashatók a kötetben. Ezeket, mivel elsősorban a (szlovákiai) magyar néprajzkutatókhoz szólnak, csak magyarul adjuk közre.
 
Tartalom:
 
Liszka József: Bevezetés - Úvod - Einleitung
 
Liszka József: Grenzen - Határok - Hranice
 
H. L. Cox: Eröfnungsrede - Megnyitó - Otvárací prejav
 
Barna Gábor: Reale Grenzen - symbolische Welten (Valóságos határok - szimbolikus világok. - Skutočné hranice - symbolický svet)
 
Siegfried Becker: Grenzland. Ethnographische Erschließung und Stereotypenbildung: Galizien und die Bukowina im aufgeklärten Absolutismus. (Határvidék. Néprajzi feltárás és sztereotípiaképződés: Galícia és Bukovina a felvilágosult abszolutizmus korában. - Pohraničná krajina. Etnografické vyhodnotenie a vytvorenie stereotypov: Halič a Bukovina počas osvietenského absolutizmu)
 
Borsos Balázs: Cultural Regions of the Hungarian-Speaking Territory as Defines by the Computer (A magyar nyelvterület számítógép segítségével meghatározott kulturális régiói. - Určovanie kultúrnych regiónov na maďarskom jazykovom území pomocou počítačovej techniky)
 
Marta Botíková: Cultural Areas and Ethnic Boundaries (Kultúrna oblasť a etnická hranica.- Kulturális areák és etnikai határok)
 
Oľga Danglová: The Borderland as a Complex of Material, Aesthetic and Symbolic Values (Etnicita ako prvok lokálnej a regionálnej identity. - Az etnicitás mint a lokális és regionális identitás összetevője)
 
"Kurt Dröge: Der "Atlas der Pommerschen Volkskunde" und seine Auswertungsmöglichkeiten in der Gegenwart ("Pomeránia néprajzi atlasza" és mai jelentősége. - "Atlas pomoranského národopisu" a možnosti jeho vyhodnotenia v súčasnosti)"
 
Walter Hartinger: Die Fiktion von den engen Grenzen der Volkskultur (A népi kultúra szűk határainak fikciója. - Fikcie úzkych hraníc ľudovej kultúry)
 
Keményfi Róbert: Komplexe Ethnien- und Sprachgrenzen-Untersuchungen im Karpatenbecken. Forschungsprogramm und Synthesis (1998-2002) (Komplex etnikai és nyelvhatár-vizsgálatok a Kárpát-medencében. Kutatási program és szintézis. 1998-2002. - Komplexný etnický výskum a výskum jazykových hraníc v Karpatskej kotline. Výskumný program a syntéza. 1998-2002)
 
B. Kovács István: Ethnokulturelle Gliederung der Region Gömör und Kleinhont (Gömör-Kishont etnokulturális tagolódása. - Etnokultúrne členenie Gemersko-malohontianskej župy)
 
Soňa Kovačevičová: Grenzen als kulturhistorisches Problem (Hranica ako kultúrnohistorický problém.- A határ mint kultúrtörténeti probléma)
 
"Liszka József: Zeitliche "Grenzen" der ungarischen Popularkultur in der Slowakei. Kulturwirkende Einflüsse der Herrschaftswechsel im 20. Jahrhundert (A szlovákiai magyarok populáris kultúrájának időbeli "határai". A 20. századi impériumváltások kultúraalkotó hatásai. - Časové "hranice" populárnej kultúry Maďarov na Slovensku. Zmeny impérií v 20. storočí a ich vplyv na tvorbu kultúry)"
 
Paládi-Kovács Attila: Natural Regions and Language-boundaries in the Old Upper Hungary (Természeti tájak és nyelvhatárok a régi Felső-Magyarországon. - Geografické oblasti a jazykové hranice vo voľakedajšom Hornom Uhorsku)
 
Thomas K. Schippers: The Fractal Nature of Borders and its Methodological Consequences for European Ethnologists. (A határok egyenlőtlensége s annak módszertani következményei az európai etnológusok számára. - Nesúrodosť hraníc a metodologické dôsledky tohto fenoménu pre európskych etnológov)
 
"Mieczyslaw Trojan: "Grenze vergeht, 'Mauer' besteht". Zu den soziokulturellen Prozessen an der westlichen Grenze des heutigen Niederschlesiens ("A határ megszűnik, a 'Fal’ megmarad". A mai Alsó-Szilézia nyugati határainál zajló szociokulturális folyamatokról. - "Hranice zmiznú, 'múr' ostáva". O sociokultúrnych procesoch pri západných hraniciach dnešného Dolného Sliezska)"
 
Jurjen Van der Kooi: Grenzgeschichten - Geschichten über Grenzen (Határtörténetek - határokon átnyúló történetek. - Hranice a hraničné poviedky)
 
Josef Vařeka: Buchpräsentation - Prezentácia knihy - Könyvbemutató: Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska III. Řemeslá, domácká a manufakturní výroba a obchod v Čechách v letech 1752-1756. (Ethnographischer Atlas Böhmens, Mährens und Schlesiens III. Band. Produktion in Handwerk, Heimarbeit und Manufakturen sowie Handel in Böhmen von 1752-1756. - Csehország, Morvaország és Szilézia néprajzi atlasza - III. Kézműves- és háziipari, továbbá manufakturális termelés és kereskedelem Csehországban 1752-1756 között)
 
Voigt Vilmos: Bedeutung und Beleuchtung der Sprachinsel (A nyelvsziget jelentése és jelentősége. - Význam a významnosť pojmu "jazykový ostrov")
 
Alexander Fenton: Schlußwort - Zárszó - Záverečné slovo
 
L. Juhász Ilona: Chronik der Tagung - A konferencia krónikája - Kronika konferencie
 
Teilnehmerliste der Tagung - A konferencia résztvevőinek jegyzéke - Zoznam účastníkov konferencie
 
Berichte über die Tagung - Híradások a konferenciáról - Správy o konferencii
 
Szemle - Csanda Gábor: Eva Krekovičová: Medzi toleranciou a beriérami
 
Szemle - Kósa László: Selmeczi Kovács Attila: Kézimalmok a Kárpát-medencében
 
Szemle - Liszka József: Ujváry Zoltán szerk.: Gömör Néprajza 1-55
 
Szemle - Liszka József: Sarmela, Matti: Finnische Volksüberlieferung
 
Szemle - Tari Lujza: Ág Tibor: Az Aranykert muzsikája
 
Szemle - Voigt Vilmos: Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék
 
Fórum - Liszka József: Typisch deutsch? Randbemerkungen zur Publikation von Hermem Bausinger.
 
"Fórum - Pusko Gábor: Adalékok "Liszka József: A (cseh)szlovákiai magyarság populáris kultúrája (1918-1998)" című dolgozatához"
 
Die Alexander von Humboldt-Stiftung: Wissenschaftseliten für das neue Jahrhundert
 
A Kötet szerzőinek címjegyzéke - Adresy autorov - Adressen der Verfasser
 
 A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/