Acta Ethnologica Danubiana 2005, Az Etnológiai Központ Évkönyve 7.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó
Cikkszám: Acta-2005-01
Elérhető: Raktáron
8.96€

Lehetséges választások

Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely, 2005. 256 p. (magyarul, németül, szlovákul, angolul)
 
ISBN: 80_8062_285_X
 
Évkönyvünk – amellett, hogy a szlovákiai magyar tájak népi kultúrájának eredményeiről is számot ad – nyitva áll a Duna-medence népeinek népi kultúráit bemutatni kívánók előtt. Az Etnológiai Központ kutatási prioritásaival összhangban kiemelten foglalkozunk a szakrális néprajz szerteágazó kérdéskörével, hiszen a néprajztudomanynak ez az ága mind a magyar, mind a szlovák néprajz egyik legelhanyagoltabb területei közé tartozik. Hangsúlyos szerepet szánunk továbbá az interetnikus kapcsolatok kutatása eredményeinek bemutatásának, valamint a különféle jelenkutatási és változásvizsgálatok prezentálásának.
 
Tartalom:
 
Bevezetés – Úvod – Einführung
Tanulmányok – Štúdie – Abhandlungen
BEITL, KLAUS: Európától Európáig. A bécsi Osztrák Néprajzi Múzeum útjai. Od Európy k Európe. Cesty viedenského Rakúskeho národopisného múzea (Zhrnutie). Von Europa nach Europa. Wege des Österreichischen Museums für Volkskundein Wien (Zusammenfassung).
BORSOS, BALÁZS: Warten auf den neuen Steward. Ökologische Anthropologie und der Neoevolutionismus. Az új Stewardra várva. Ökológiai antropológia és neoevolucionizmus (Összefoglalás). Čakajúc na nového Stewarda. Ekologická antropológia a neoevolucionizmus (Zhrnutie).
FROLEC, VÁCLAV: Közép- és Délkelet-Európa, mint kulturális tér: a népi kultúra dimenziói. - Kulturní prostor střední a jihovýchodní Evropy: dimenze lidové kultury (Résumé).- Cultural Space of Central and Southeastern Europe: Dimension of .olk Culture (Summary).
LISZKA JÓZSEF: Kedves szent tölgy! Adalékok egy modern fakultusz kialakulási lehetőségéhez. - Liebe Heilige Eiche! Zu einem modernen Baumkult (Zusammenfassung). - Milý svätý dub! Príspevok k problematike moderného kultu stromu (Zhrnutie).
Közlemények - Články - Mitteilungen
BAGIN ÁRPÁD: Ógyalla és Bagota kataszterének szakrális kisemlékei - Drobné sakrálne pamiatky v katastri Hurbanova a Bohatej (Zhrnutie) - Sakrale Kleindenkmäler in den Katastern von Ógyalla und Bagota (Zusammenfassung)
TÓTH ANNAMÁRIA: Szakrális objektumok az abaúji Hegyköz településein. - Sakrálne objekty v obciach Hegyközu v Abovskej upe (Zhrnutie) - Sakrale Objekte in den Ortschaften des Abaújer Gebirgszwischenraumes (Zusammenfassung)
LUKÁCS MIKLÓS: Az építőáldozat mondája Gobelsburgban
Povesť o stavebnej obeti v Gobelsburgu (Zhrnutie)
Eine Sage vom Bauopfer in Gobelsburg (Zusammenfassung)
Könyvismertetések, Annotációk - Recenzie, Anotácie - Besprechungen, Anotationen
Krónika - Kronika - Chronik
Háztörténetek. Veszprém, 2004. október 1213. (Márkusné Vörös Hajnalka)
Krisztus-kereszt az erdőn Bevezető gondolatok a Megszentelt emlékeink c. kiállítás képeihez Zentán (Liszka József)
Magyar Néprajzi Fórum. Kolozsvár, 2005. április 2830. (Pusko Gábor)
A tornaljai Kulturális Antropológiai Műhely hat (öt) éve (Pusko Gábor)
Állíttatott keresztínyi buzgóságbul. Szakrális kisemlékek Dél-Szlovákiában. A komáromi Etnológiai Központ fényképkiállítása.
Walter Hartinger 65 éves (Liszka József)
A kötet szerzőinek címjegyzéke - Adresy autorov - Adressen der Verfasser

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/