Acta Ethnologica Danubiana 2011, Az Etnológiai Központ Évkönyve 13.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Acta-2011-01
Elérhető: Raktáron
9.00€

Lehetséges választások

Évkönyvünk – amellett, hogy elsősorban a szlovákiai magyar tájak népi kultúrájának kutatási eredményeiről ad számot – nyitva áll a Duna-medence népeinek népi kultúráit bemutatni kívánók előtt is. A komáromi Etnológiai Központ kutatási prioritásaival összhangban kiemelten foglalkozunk a szakrális néprajz szerteágazó kérdéskörével, hiszen a néprajznak ez az ága mind magyar, mind szlovák vonatkozásban az egyik legelhanyagoltabb területnek számít. Hangsúlyos szerepet szánunk továbbá az interetnikus kapcsolatok kutatási eredményeinek a bemutatására, valamint a különféle jelenkutatási és változásvizsgálatok prezentálásának is.

Komárom–Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011, 328 p. (magyarul, németül, szlovákul, angolul)
ISBN: 978-80-89249-52-7
Tartalom:


TANULMÁNYOK – ŠTÚDIE – ABHANDLUNGEN

L. JUHÁSZ ILONA: A „tiszta forrástól” a „haladó hagyományokon” át a konstruált népi-nemzeti hagyományig. A szlovákiai magyarok példája 1948-tól napjainkig – Od „čistého prameňa” cez „pokrokovú tradíciu” ku konštruovanej ľudovo-národnej tradícii. Na príklade Maďarov na Slovensku od r. 1948 až po súčasnosť (Zhrnutie) – Von der ”reinen Quelle” über ”fortschrittliche Traditionen” bis zur konstruierten volkstümlich-nationalen Tradition. Am Beispiel der Ungarn in der Slowakei von 1948 bis zur Gegenwart. (Zusammenfassung)
MICHAEL PROSSER-SCHELL: Kulturanthropologische Zugänge zum „Mysterienspiel”. Neue Aspekte zu einem klassischen Untersuchungsfeld der volkskundlichen Festforschung – Néprajzi-kultúrantropológiai megközelítések a „misztériumjátékhoz”. Új aspektusok az ünnepkutatás egy klasszikus területén (Összefoglalás) – Etnologické a kultúrno-antropologické priblíženia k zázračnej hry. Nové aspekty v klasickej oblasti skúmania sviatkov (Zhrnutie)
KLAMÁR ZOLTÁN: Az identitásstratégia hatása a térfoglalásra. Martonosi példák – Vplyv stratégie identity na obsadzovanie priestoru. Príklady z Martonosu (Zhrnutie) – Identitätsstrategien und Raumaneignung. Fallbeispiele aus der Gemeinde Martonos (Zusammanfassung)
HANS WERNER RETTERATH: Das „Kreuz des deutschen Ostens” bei Bad Harzburg. Ein zentrales Vertriebenen-Mahnmal als Ausfluss von Abendland-Ideologie, Kriegerdenkm alskult und völkischer Schutzarbeit – A „Német Kelet Keresztje” Bad Harzburg mellett. Egy központi kitelepítési emlékmű, mint a Nyugat-ideológia, a háborús emlékmű kultusz és nép-nemzeti oltalmi munka folyománya (Összefoglalás) – „Kríž nemeckého Východu” pri mestečku Bad Harzburg. Centrálny pomník deportácií ako následok ideológie Západu, kultu vojnových pamiatok a nemeckej ľudovo-národnej ochrannej práce (Zhrnutie)
L. JUHÁSZ ILONA: Devet krížú. Po stopách jedného komplexu drobnej sakrálnej pamiatky na internete. Nové perspektívy v národopisnom výskume – Devet krížú. Egy szakrális kisemlék-együttes nyomában a világhálón. Új perspektívák a néprajzkutatásban (Összefoglalás) – Devet krížú. Die Geschichte eines sakralen Denkmals - eine Spurensuche auf dem Internet. Neue Perspektiven in der ethnographischen Forschung (Zusammenfassung)
VIGA GYULA: Historicko-etnologické aspekty k obchodu s obilím na Hornej zemi – Történeti-néprajzi szempontok a Felföld gabonaforgalmához (Összefoglalás) – Historisch-ethnographische Aspekte zum Handelsverkehr von Getreidewaren im ungarischen Oberland (Zusammenfassung)
WOITSCH, JIŘÍ: Az erdő etnográfiája Közép-Európában – Etnografie lesa ve strední Evrope (Shrnutí) – Forest Ethnography in the Central Europe (Summary)
AGÓCS ATTILA: Historické a etnologické poznámky k dejinám kameňolomov Novohradu – Történeti és néprajzi jegyzetek a nógrádi kőbányák történetéhez (Összefoglalás) – Historische und ethnographische Notizen zur Geschichte der Steingruben in Nógrád (Zusammenfassung)
BÁRTH DÁNIEL: Jelenetek egy rossz házasságból (Erzsébetváros, 1742). Az erdélyi örmények mindennapi életének forrásvidéke – Scény z jedného zlého manželstva (Erzsébetváros, 1742). Pramene každodenného života Arménov v Sedmohradsku (Zhrnutie) – Szenen von einer schlechten Ehe (Elisabethstadt, 1742) Quellen der Alltagsgeschichte von Armeniern in Transsylvanien (Zusammenfassung)

KÖZLEMÉNYEK – MATERIÁLY – MITTEILUNGEN

NAGY ILONA: Folklór adatok egy negyedi katonakönyvben, a 19. század második feléből
TORNÓCZI NAGY ANDREA: Gúta belterületének szakrális kisemlékei

KRÓNIKA – KRONIKA – CHRONIK

Az Etnológiai Központ bemutatkozása a Künzig-Institutban (Freiburg, 2011. 5. 5.)
Györffy István Emlékérem L. Juhász Ilonának és Méry Margitnak
LISZKA JÓZSEF: Egy sok- és egy egytémás asszony (Futamok T. Erdélyi Ilona és Erdélyi Zsuzsanna munkásságáról)
LISZKA JÓZSEF: A Kőrösmező-Kamenyec-Podolszkij-i deportálás 70. évfordulója (Budapest, 2011. 10. 12-13.)
II. Forum Hungaricum. Nemzetiségek - kisebbségek a Kárpát-medencében (Budapest, 2011. 10. 15-16.)

IN MEMORIAM

PALÁDI-KOVÁCS ATTILA: Gunda Béla a műhelyteremtő, tanítványokat nevelő tanár
FILEP ANTAL: Emlékezés Vajda Lászlóra, az etnológia budapesti tanárára


KÖNYVISMERTETÉSEK, ANNOTÁCIÓK – RECENZIE, ANOTÁCIE – BESPRECHUNGEN, ANNOTATIONEN

Ábrahám Vera: Lőw Immánuel sírversei. Textusok a szegedi neológ izraelita temetőben (L. Juhász Ilona); Bárth Dániel: Benedikció és exorcizmus a kora újkori Magyarországon (Muntágné Tabajdi Zsuzsanna); Géciová-Komorovská, Veronika: Ľudový kult svätých patrónov na západnom Slovensku (Liszka József); A. Geregely András–Bali jános szerk.: Város-képzetek. Az antropológiai megismerés árnyalatai (Baranyovics Borisz); Hála József–G. Szabo Zoltán: "Dudásoknak, kanászoknak közzibül, közzibül..." A dudáról és dudásokról az ipolysági kanászhangverseny századik évfordulója alkalmából (Liszka József); Hardi, Tamás–Lados, Mihály–Tóth, Károly eds.: Slovensko-maďarská aglomerácia v okolí Bratislavy/Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén (Ambrož Vuga); Jahrbuch für Europäische Ethnologie. Dritte Folge 4–2009 Tschechien. Jahrbuch für Europäische Ethnologie. Dritte Folge 5–2010 Italien (Liszka József); Kormos Szilvia: A váci zsidó temetők (L. Juhász Ilona); Lidová kultúra. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1–3. (Liszka József); Liszka józsef szerk.: Kürt gének tündöklő csillaga. Emlékkönyv Danczi József Villebald OSB születésének 100. évfordulója alkalmából (Baranyovics Borisz); Prosser-Schell, Michael szerk.: Szenische Gestaltungen christlicher Feste. Beiträge aus dem Karpatenbecken und aus Deutschland. (Baranyovics Borisz); Die Ansiedlung der Deutschen un Ungarn. Beiträge zum Neuaufbau des Königreiches nach der Türkenzeit (Michael Prosser-Schell); Tötszegi, Tekla–Pávai, István: Zene, Tánc, Hagyomány. Dennis Galloway Romániai Fotói. 1926–1932 - Muzica, Joc, Traditie. Fotografii Executate in Romania de Denis Galloway. 1926–1932. Music, Dance, Tradition. Dennis Galloway's Romanian Photographs. 1926–1932. Cuisenier, Jean: Das Gedächtnis der Karpaten. Rumänien und sein kulturelles Erbe: Innen- und Aussenansichten. (Michael Prosser-Schell)

Címjegyzék – Adresy autorov – Adressen der Verfasser


 A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/